Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim
Duyurular

''TÜRKİYE CUMHURİYETİ İL VE İLÇELERİNDE, KÖYLERİNDE YAŞAYANLARIN 
13 / Ekim / 1923 ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU MÜNASEBETİYLE 
"TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNSANLARINA KUTLU OLSUN"..''

İletişim Bilgileri
Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
T : 0312 478 0707
Cep: 0534 677 7041

 

 

YETİŞTİRME YURTLARI GENÇLİK, EĞİTİM,
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
GENEL MERKEZ 06 042 200
3413 SAYILI YASA

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük
Tüzük no : 2828

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/02/1995 - 95/6542

Dayandığı Kanun Tarihi - No: 24/05/1983 - 2828

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 02/03/1995 - 22218

BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM, TANIMLAR VE YARARLANACAKLAR

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 - Bu Tüzük, korunmaya muhtaç çocukların, korunmaları sona erdikten sonra işe yerleştirilmelerinin esas ve usullerini, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki yükümlülükleriyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla diğer kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenler.

TANIMLAR

Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

Sosyal hizmet kuruluşu: Kurumu bağlı çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, bakım ve rehabilitasyon merkezleri,

Serbest kadro: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait atama yapılmış veya atama yapılabilecek kadroların tümü anlamına kullanılmıştır.

YARARLANACAKLAR

Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerinden, korunma kararı alınmış olup da;

A) Reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış,

B) Bir Koruyucu aile yanına yerleştirilmiş,

C) Ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar yararlanırlar.

İKİNCİ BÖLÜM : 
YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşları her yıl, hangi statüde olursa olsun serbest kadro sayılarıyla bunun binde biri oranında alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini Kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapmak zorundadır.

Kurum, ayrılan kadro için istenilen nitelikte yeter sayıda korunmaya muhtaç çocuk bulunmaması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüş birliğine varılmak suretiyle bu nitelikleri taşımayan korunmaya muhtaç çocukların isimleri yeniden belirleyerek bildirebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, istedikleri nitelikte korunmaya muhtaç çocuk bulunmaması durumunda bu yükümlülüklerinden kurtulamaz.

BİLGİ FORMLARININ GÖNDERİLMESİ

Madde 5 - Sosyal hizmet kuruluşları, kendi kuruluşlarında bakılmış ve korunmuş, korunmaya muhtaç çocukların öz geçmişini, okul ve mesleki özelliklerini ve diğer bilgileri içeren bilgi formlarını, korunma kararının kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde düzenleyerek kayıtlara uygunluğunu onaylar ve il sosyal hizmetler müdürlüğü aracılığı ile Kuruma gönderir.

Bu Tüzük hükümlerinden yararlanabilecek korunmaya muhtaç çocuklar, bilgi fırmlarının Kuruma geldiği tarih esas alınmak üzere tahsil grupları içerisinde meslekli ve mesleksiz ayrımıyla kaydolunur.

MESLEK KAZANDIRMA

Madde 6 - Kurum, korunmaya muhtaç çocuklara bir meslek edindirecek çalışmaları yapar veya yaptırır.

Korunmaya muhtaç çocukları mesleğe yöneltme hizmetini yürütürken tüm kurum ve kuruluşlardan yardım ve işbirliği isteğinde bulunabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 
KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BAŞVURU VE BİLDİRİM

Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerinden yararlanmak isteyenler,18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum aracılığıyla başvururlar. Başvuru sahibinin geçmişte bir sosyal hizmet kuruluşunda kaldığının ve korunduğunun belgelenememesi halinde, bu hususun tesbiti mahkeme kararıyla olur.

Kurum, bu Tüzüğün 5 inci maddesi uyarinca düzenlenen formlardaki bilgileri esas almak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının istekleriyle bu Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen öncelikleri de gözönüne alarak, her boş kadro için en az üç korunmaya muhtaç çocuğun isim listesini, isteğinden itibaren bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderir.

ÖNCELİK

Madde 8 - Kurum, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği isim listelerini düzenlerken korunmaya muhtaç çocuğun muhtaçlığının belirlenmesinde, aşağıdaki öncelik sırasını gözönünde bulundurur.

A) Bu Tüzük hükümlerinden daha önce yararlanmamış olması,
B) Ailesinin olmaması,
C) Evli veya çocuklu olması,
D) Diğer adaylara göre yaşlı olması,
E) Herhangi bir işte çalışmıyor olması,
F) Halen bir sosyal hizmet kuruluşunda kalıyor olması.

SINAV

Madde 9 - Korunmaya muhtaç çocukların işe alınmalarına ilişkin olarak yapılacak sınavlar, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerindeki hükümlerine göre ayrı olarak yapılır ve değerlendirilir.
Ancak, korunmaya muhtaç çocukların sınavları kamu kurum ve kuruluşlarının genel sınavlarıyla birlikte yapılmışsa, bu çocukların sınavları ayrı olarak ve kendi aralarında değerlendirir.
Sınav çağrısı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca yapılır.
Kamu kurum ve kuruluşları, giriş sınavına katılan ve katılmayan korunmaya
muhtaç çocuklarla sınav sonucunda işe alınan ve alınmayanları, alınmama nedeniyle birlikte bir ay içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUĞUN KORUNMASI VE İZLENMESİ

Madde 10 - Kamu kurum ve kuruluşları, işe aldıkları korunmaya muhtaç çocuğun iş ortamına uyumsuzluğu ve verimsizliği gibi konular söz konusu olduğunda, Kuruma bilgi verir ve sorunları Kurumla birlikte çözerler.

Geçici Madde 1 - Kamu kurum ve kuruluşları, çalıştırmak zorunda oldukları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, ayırdıkları kadroları, işin niteliklerini, halen çalıştırdıkları çocuk sayısını, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

YÜRÜRLÜK

Madde 11 - 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa 3413 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 12 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

2010/08 Sayılı Form-A Belgesi, 3413 Sayılı Kanundan Yararlanacak Gençler Genelgesi

T.C.
BAŞBAKANLIK
Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
 

SAYI   : B.02.1.SÇE.0.09.03.00/010.06-149                                                                                                                                                          18.Mayıs 2010
KONU :3413 sayılı Kanundan yararlanacak gençler, Form-A Belgesi

 

GENELGE
2010/08
 

                Değişen mevzuat ve mevcut uygulamada karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle 3413 sayılı Kanundan yararlanacak gençler için, Form-A Belgesi düzenlenmesi, gençleri topluma, hayata hazırlama ve rehberlik hakkında yapılacak uygulamalar ile uyulması gereken hususların yeniden açıklanmasına ihtiyaç duyulduğundan; 2004/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, bu Genelge ile yukarıda belirtilen konuların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

   2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa 3413 sayılı Kanun ile eklenen Ek I. Maddede kamu kurum ve kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için hangi statüde olursa olsun serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak, bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanların atamalarının yapılacağı hükmü yer almıştır.

    3413 sayılı Kanuna istinaden 02 Mart 1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Tüzükte;

YARARLANACAKLAR

 Madde 3-Bu Tüzük hükümlerinden, korunma kararı alınmış olup da;

             A) Reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış,
B) Bir Koruyucu aile yanına yerleştirilmiş, 
C) Ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar yararlanırlar.” hükmü yer almaktadır.

   3413 sayılı Kanunun amacı; korunmaya muhtaç çocukları topluma kazandırmak, öğrenimini veya 18 yaşını tamamlayarak reşit olup yurttan ayrılma aşamasına gelen gençleri sosyal güvenceye kavuşturmak ve üretim sürecine katmaktır.

 

I- FORM-A BELGESİ, DÜZENLENMESİ ve İSTENİLEN BELGELER;   

 

Form-A Belgesi; haklarında korunma / bakım tedbir kararı alınmış olup, reşit oluncaya kadar bilfiil,

* Bir sosyal hizmet kuruluşunda kalmış,
* Bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş,
*Kuruluş bakımında kalmaktayken; Ayni-Nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına döndürülen korunmaya muhtaç gençler hakkında mevzuat gereği gencin takibini yapan birimde görevli sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenen formdur.

Form-A Belgesinin yanlış ve eksik hazırlanması gençlerin işe yerleşme sürecinin uzamasına, önemli ölçüde zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.

Bu nedenle, meslek elamanının revize edilen ve ek’te sunulan Form-A Belgesini doğru ve eksiksiz olarak düzenlemesi, idarece Form-A Belgesi ve eklerinin titizlikle inceledikten sonra onaylanması, il müdürünce mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi, bir nüshasının da gencin şahsi dosyasında saklanması gerekmektedir.

 

Form-A Belgesinin Düzenlenmesi

Korunma kararı olup, yukarıda tanımlanmış hizmet modellerinin (Kuruluş bakımı, Koruyucu Aile, ANY) birinden bilfiil reşit oluncaya kadar yararlanmış gençler içinForm-A Belgesi;             

1- ilköğretim/ortaöğretimini tamamlayan ve kuruluşla ilişiği kesilen gençler için aynı ay içerisinde, 

2- Kuruluş ile ilişiği kesilen gençlerden ortaöğretim/yüksek öğretime devam edenler için, öğrenimleri bittikten sonra düzenlenmesini talep etmeleri halinde öğrenim sonunda,

3- Herhangi bir nedenle korunma kararı uzatılan veya misafir/ himaye onayı ile kuruluşta kalmaya devam edenlerden; öğrenime devam etmeyenler için en az ilköğretim mezunu olmak kaydıyla reşit olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde,

Ortaöğretim/yüksek öğretime devam eden gençler için mezun olması ya da tasdikname ile ayrılarak okulla ilişiğinin kesilmesi durumlarında öğrenim bitiminde,

düzenlenir.
 

Form-A Belgesi Ekinde İstenilen Belgeler

İdarece imzalanan ve mühürlenen Form-A Belgesinin aslı ile birlikte,

- Nüfus cüzdanı örneğinin,

- Korunma / bakım tedbir kararı ile varsa uzatma kararı/misafir/himaye

 onayının,

- Öğrenim belgesi  ya da tasdiknamenin,

- Ayni nakdi yardımdan faydalananlar için ayni-nakdi yardım belgelerinin,

- Koruyucu aile hizmetinden yararlananlar için koruyucu aile sözleşmesinin,

- Kuruluşta kalmakta iken evlenerek reşit olan gençlerin evlenme cüzdan örneğinin,

- Kaza-i rüşt kararı ile ergin kılınan gençler için kaza-i rüşt kararının,

- Özürlü gençler için özür durumunu belirtir son altı ay içerisinde alınmış sağlık kurulu

 raporunun,

- Varsa ehliyet, bilgisayar, aşçılık, kuaförlük, terzilik vb. mesleğe yönelik bonservis/sertifikaların,

onaylı (imza ve mühürlü) birer örneğinin Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

 

II- FORM-A BELGESİ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

 
1- Hakkında Form-A Belgesi düzenlenen gencin;
Kimlik Bilgileri:

- T.C. kimlik numarası, adı soyadı, doğum yeri ve tarihi (gün, ay, yıl olarak), ana-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgilerinin nüfus kaydına uygun olarak yazılması, Form-A Belgesi ekinde istenen belgelerde yer alan bilgilerin de nüfus kaydındaki bilgilere uygun olup olmadığının kontrol edilmesi,

- Form-A Belgesi ekinde istenilen belgelerin gönderilmeden önce kontrol edilerek nüfus kaydındaki bilgilere uygun olmayan bilgilerin bulunması halinde ilgili kuruma başvurularak hatanın düzeltilmesinin sağlanması,

 - Form-A Belgesindeki tarih (korunma kararının kaldırıldığı tarih, kuruluş bakımına alındığı tarih vb.) bilgilerinin gün-ay ve yıl olarak yazılması,

 
En Son Mezun Olduğu Okul Bilgileri:

- Diploma aldığı okulun yazılması (örneğin; ortaöğrenimi yarıda bırakanlar için ilköğretim mezunu) ,

- Diploma aldığı okulun varsa bölüm adının da açıkça yazılması (örneğin: EML Makine Bölümü mezunu, Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü mezunu gibi),

 - Gençlerin sahip olduğu bonservis/sertifikaların form üzerine işlenmesi,                                                                   

Özürlü Gençler Hakkında:

   - 5335 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 7 numaralı alt bendinde yapılan değişiklikle, “akıl hastalığı hariç” engellilerin de Devlet memuru olabileceği belirtildiğinden, en az ilköğretim mezunu, 1996 yılı öncesi ilkokul diplomasına sahip olanlar dahil, özürlü gençlerimize de Form-A Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda olan gençlerimiz için Form-A Belgesi düzenlenerek, ekinde istenen belgelerle birlikte sağlık kurulu raporunun da onaylanarak gönderilmesi,

Ayrıca özürlü gençlerin 16.09.2004 tarih ve 25585 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” gereği özürlü kontenjanından yararlanarak kamuda işe girebilecekleri konusunda grup sorumlularınca gerekli bilgilendirmenin yapılması,

Form-A Belgesinin Onaylanması:

- Formu hazırlayan ile onaylayan amirin isim ve imzaları ile mührün bulunması,

 - Form-A Belgesinin Mesleki Raporlar Kayıt Defterine kaydedilerek düzenleme tarihi ile birlikte kayıt numarasının ilgili bölüme yazılması,

Değişikliklere İlişkin:

- Form-A Belgesinde yer alan bilgilerde olabilecek değişikliklerin (askerlik, öğrenim durumu, medeni hal, adres değişikliği, telefon, vb.) üst yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilmesi, bu gerekçelerle ikinci bir Form-A Belgesinin kesinlikle düzenlenmemesi,

2- Korunma altında olup ayni nakdi yardımla desteklenen geçlerin hizmet modeli sonlandırılıncaya kadar takiplerinin düzenli yapılması,

3- Yapılan inceleme sonucunda, korunmayı gerektiren koşulların ortadan kalktığının tespit edilmesi halinde çocuğun korunma kararının hasım gösterilerek kaldırılması, mahkeme kararının ailesi/velisi/vasisine tebliğ edilmesi,

4- Reşit olmadan Korunma / bakım tedbir kararı ilgili mahkemelerce kaldırılan çocuklar “Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük” te belirtilen şartları taşımadıkları için 3413 sayılı Yasadan yararlanamayacaklarından haklarında Form-A Belgesi düzenlenmemesi,

5- Nakil ile kuruluşa gelen çocuğun korunma/uzatma/bakım tedbir kararının olup olmadığının kontrol edilmesi, korunma/bakım tedbir kararının bulunmaması halinde gerekli işlemlerin yapılarak korunma/bakım tedbir kararının çıkartılması,

6- Bir meslek veya sanat okulunu (ticaret lisesi, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, sağlık meslek lisesi) 18 yaşını tamamlamamış ancak 15 yaşını tamamlamış olarak bitiren gençler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Memuriyete Girişte Yaş bölümü 40. Maddesi gereği, kaza-i rüşt kararı alarak Devlet memuru olarak atanabileceklerinden, bu durumda olan gençler hakkında Türk Medeni Kanununun 12. Maddesine göre haklarında ilgili mahkemeden kaza-i rüşt kararı alınması halinde Form-A Belgesi düzenlenmesi,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41. Maddesinde ortaokul mezunlarından istekli çıkmaması durumunda ilkokul mezunlarının da Devlet memuru olarak atanabileceği belirtilmişse de, 1997 yılında zorunlu eğitim 8 yıla çıkartıldığından, 1996 yılı (dahil) öncesinde ilkokulu bitiren gençlerimize Form-A Belgesi düzenlenmesi,   

 Zorunlu Eğitim 8 yıla çıktıktan sonra ilköğretim mezunu olamadan reşit olarak kuruluşlardan ayrılan gençlerimize Form-A Belgesinin düzenlenmemesi, ancak ileride bir hak mahrumiyetine uğramaması açısından bu durumda bulunan gençlerimizin mutlaka ilköğretimi bitirmelerinin sağlanması için gerekli rehberliğin yapılması,

8- Haklarında korunma/bakım tedbir kararı bulunan, ancak Kurumun vermiş olduğu hizmet modellerinin birinden reşit oluncaya kadar yararlanmayan gençlerin Tüzüğün 3. Maddesinde belirtilen hükümlerini taşımadığından haklarında Form-A Belgesi düzenlenemez.

Bu nedenle hak kaybına neden olmamak için haklarında korunma/ bakım tedbir kararı verilen gençler için uygun olan sosyal hizmet modeli belirlenerek mutlaka gerekli işlemlerin başlatılması,

9- Mahkeme, savcılık ve kolluk tarafında reşit olmasına kısa bir süre kala Kuruma teslim edilen gençler için 5395 sayılı Kanunun 9. maddesinin 1-2-3 bentleri gereğince ivedilikle belirtilen yasal süreler içerisinde gerekli incelemenin yapılması, gençler ve aileler için uygulanacak sosyal hizmet modellerinin tespit edilmesi, çocuğun kesinlikle kuruluş bakımında kalmasını gerektiren haller dışında mutlak surette alternatif sosyal hizmet modellerinin uygulanmasına dikkat edilmesi,

10- Haklarında korunma / bakım tedbir kararı alınmış olup, kuruluşlarımızda bakılmakta olan gençlerimizin izinli verilme ve izinsiz olarak ayrılmaları durumlarında yapılacak iş ve işlemler, mevzuatla düzenlenmiştir. Kuruluştan izinli verilme ve izinsiz ayrılma ile ilgili yapılacak işlemlerde mevzuata uygun işlem yapılması gerekmektedir.

a- Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin 40. Maddesi gereği gençlerin izin süresi bir yıl içerisinde 70 günü geçemez. Bu nedenle gençlere bir yıl içerisinde 70 günden fazla izin verilmemesi, izin süresi sona erenlerin kuruluşa dönmemesi halinde kuruluştan izinsiz ayrılma işlemi başlatılarak, izinli alan kişi/ailesi/veli/vasisine yazıyla çağrı yapılır. Yapılan çağrıya rağmen 15 gün içerisinde kuruluşa dönmemeleri halinde sosyal inceleme yapılarak korunma altına alınma şartları değerlendirilerek;

1- Korunma altına alınma şartlarının ortadan kalktığının tespit edilmesi durumunda ilgili mahkemeye başvurularak korunma kararının kaldırılması sağlanır.

2- Korunma altına alınma şartlarının devam ettiği kanaatine varılması durumunda mahkeme aracılığıyla gencin bulunduğu ortamdan kolluk vasıtasıyla alınarak kuruluşa dönmesi sağlanır.

b- Kuruluştan izinsiz ayrıldığı süre zarfında ailesinin yanında olduğu tespit edilen veya nerede olduğu belirlenemeyen gençlerin ailelerine veya veli/vasisine gencin kuruluşa dönmemesi durumunda, kurum bakımında kaldığı sürece faydalanacağı harçlık, giyim vb. hakların yanı sıra Tüzüğün 3. Maddesinde aranan; korunma kararı olmasının yanı sıra reşit oluncaya kadar kurumun sunmuş olduğu hizmet modellerinin birisinden fiilen yararlanma şartını taşımayacağından 3413 sayılı Kanun gereği kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilme haklarını kaybedecekleri konusu Tebligat Kanunu hükümlerince  yazı ile bildirilir.

Yapılan çağrıya rağmen kuruluşa dönmeyerek kuruluştan izinsiz ayrılmış durumdayken reşit olan gençlere Form-A belgesinin düzenlenmemesi,

11- Korunma / bakım tedbir kararı uzatılması gereken gençlerin takibinin düzenli yapılarak mağdur olmamaları için zamanında il muhakemat müdürlüklerine müracaatta bulunularak korunma / bakım tedbir kararların uzatılmasının sağlanması,

                gerekmektedir.
 

III- TOPLUMA, HAYATA HAZIRLAMA VE REHBERLİK KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Korunma ve bakım altında olan çocukların ileriki yaşamlarında sorunlarla karşılaşmamaları için;

 1- Her yıl Ocak Ayı Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısında görev dağılımı yapılarak; ilinizde bulunan üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından destek alınarak gençlerin topluma ve hayata hazırlanması konusunda; kendini tanıma, kendini ifade etme, iletişim, motivasyon, olumsuz duygu ve stres yönetimi, çatışma yönetimi, dış görünüş ve beden dili, meslek seçimi ve kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama ve yazma, uygulamalı mülakat teknikleri, iş kanunu ve çalışan hakları, toplumsal cinsiyet ve güç ilişkileri, kadın hakları, dil kullanımı vb. bir eğitim programı hazırlanarak o yıl içerisinde reşit olacak gençlere Yetiştirme Yurtları Eğitim Programı göz önünde bulundurularak haftalık program dâhilinde eğitim verilmesi, dokümanlarının denetlemelerde görülmek üzere kayıt altına alınarak kuruluşta saklanması, 

2- Kuruluş bakımında bulunan gençleri, ileriki yaşamlarına hazırlamak amacıyla gelirine göre bütçesini planlama, kredi kartı kullanma, ev kiralama, elektrik, su, gaz, faturalarını yatırma, vb. konularında gerekli becerilerin kazandırılması,

3- Gençlerin 3413 sayılı Kanun kapsamında girecekleri sınavlarda, Devlet memurlarının giymesi gereken kıyafete uygun giyinmeleri, sınav esnasında hal ve hareketlerine dikkat etmeleri, sınava girerken nüfus cüzdanı, öğrenim belgesi, fotoğraf vb. istenilen belgeleri yanlarında bulundurmaları hususunda gerekli bilgilendirmenin verilmesi,

4- Gençlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hak ve sorumlulukları ile ilgili maddeler hakkında (örneğin 10 gün ve daha fazla mazeretsiz işe gitmeyenlerin müstafi olacağı, 56 ve 57 nci maddeleri gereği asaleti onaylanmadan istifa eden ya da müstafi olanların 3 yıl Devlet memuru olamayacakları, asaleti onaylandıktan sonra istifa eden veya müstafi sayılanların yeniden 3413 sayılı Kanundan yararlanarak işe giremeyecekleri, asaleti onayladıktan sonra istifa edenlerin 6 ay, müstafi olanların 1 yıl sonra geriye dönüş için açıktan atanma talebi ile kamu kurum ve kuruluşlarına müracaatta bulunmalarının gerektiği, 48. Maddenin 5. bendi gereği Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların devlet memuru olamayacağı vb. konularda) gerekli bilgilendirmenin yapılması,

5- Gençlerin işe girdikten sonra Devlet memurluğuna yaraşır bir şekilde giyinmeleri, mesailerine dikkat etmeleri, verilen görevleri ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri, amirleri ve mesai arkadaşları ile olan iletişimlerine dikkat etmeleri konularında gerekli bilgilendirmenin yapılması,

6- Gençlere kuruluştan ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışmalarının 3413 sayılı Kanundan faydalanmalarına engel teşkil etmeyeceği, aksine iş tecrübelerinin olması nedeniyle girdikleri sınavlarda olumlu etki sağlayacağı ve erken sosyal güvence sahibi olmalarının kamuda işe girdikten sonra da katkı sağlayacağı, ayrıca gençlerin KPSS sınavı ile de kamuda işe yerleşebilecekleri konusunda bilgi verilmesi,

7- Gençlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan kadrolar ve dereceler konusu ile hangi kadroya hangi öğrenim düzeyinde atama yapılacağı konusunda bilgi verilerek; genel olarak ilköğretim mezunlarının hizmetli kadrolarına atandığı, ortaöğretim veya yükseköğrenim mezunu olmaları halinde memur/unvanlı memur kadrosuna atanabilecekleri anlatılarak, gençlerin ortaöğretim ya da ön lisans-lisans eğitimi almaları yönünde teşvik edilmesi, 

8- Reşit olarak kuruluştan ayrılan her gencin kuruluşla ilişiği kesildiği tarih itibarıyla üçer aylık periyotla bir yıl süre ile izlenmesi ve rehberlik edilmesi amacıyla kuruluş müdürünün belirleyeceği bir grup sorumlusunun görevlendirilmesi, ayrılması halinde başka bir grup sorumlusunun görevlendirilmesi,

İzlemeyi yapan grup sorumlusunun ek’te sunulan İzleme Formunu; gençle ilgili bir önceki görüşmeye göre gözlemlediği gelişmeler ve bir sonraki görüşmenin planın değerlendirme bölümünde yer alacak biçimde düzenlemesi,

9- Form-A belgesi düzenlenen gençlerin, 3413 sayılı Kanundan bir an önce yararlanarak işe girmeleri için adlarına yapılan tebligatların zamanında kendilerine ulaşması önemli olduğundan, grup sorumlusunun izleme sürecinde gencin öğrenim, medeni durumu, adres, telefon vb. bilgilerindeki değişiklikleri tespit etmesi durumunda değişikliği kayıt altına alarak Genel Müdürlüğe bildirilmesinin sağlanması, izleme süresi bitiminde olabilecek değişiklikleri gencin Genel Müdürlüğe bildirmesi yönünde rehberlik edilmesi, 

Yukarıda bahsedilen 2 ve 9 uncu maddeler arasında yer alan bilgilendirme ve izleme çalışmalarının grup sorumlularınca yapılarak denetimlerde gösterilmek üzere kayıt altına alınması ve gencin şahsi dosyasında saklanması,

10- 3413 sayılı Kanun kapsamında sınav açan kamu kurum ve kuruluşları, sınava gireceklerde aranan özel şartlar arasında MEB’e bağlı kurslardan alınan bilgisayar sertifikası, ehliyet, aşçılık, kaynakçılık boya badana vb mesleklerle ilgili bonservis/sertifika sahibi olmayı aradıklarından, gençlerin öğrenimlerine ya da becerilerine uygun olan konularda bonservis/sertifika sahibi olmalarının sağlanması,

11- Kuruluşla ilişiği kesilecek olan gençlerin kuruluştan ayrıldıktan sonra ayni nakdi yardıma ihtiyaç duyup duymadığının sosyal servisçe değerlendirilerek desteğe ihtiyaç duyanlar hakkında Ayni Nakdi Yardım Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin başlatılmasının sağlanması,

12- Kamu kurum ve kuruluşlarında 3413 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilmek üzere sınava girecek gençlerin isim listelerinin hazırlanarak gönderilmesi işlemi Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda olduğundan sınav açan kamu kurum ve kuruluşlarına gençlerin isimlerinin bildirilmemesi,

13- Gençlerin sosyalleşmesi, toplumsal kurallar ve ilişkiler ile arkadaş ve eş seçiminde dikkat edilecek konular hakkında bilgilendirilerek gerekli rehberliğin yapılması, 2828 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince korunma altında iken evlenerek kuruluştan ayrılan genç kız çocuklara yapılacak Evlenme Yardımının sosyal yardım olması ve bütçesi Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca planlanarak gönderildiğinden, hizmetin tek elden yürütülmesi amacıyla bundan böyle Evlenme Yardımı talebinin tüm işlem evrakları ile birlikte Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi

gerekmektedir.

 Genelgenin il müdürlüklerince ilgili kuruluşlara gönderilmesinin sağlanması, meslek elemanlarına ilgili birim veya görevlilere imza karşılığı tebliğ edilmesi, Genelgeye uygun işlem yapmayanlar hakkında idari işlem yapılacağının bilinmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 
                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                    Sefer KOÇ
                                                                                                                                                                 Genel Müdür V.
 
 
                                                                                                                                                                
DAĞITIM   :

C PLANI

 

 

 

 
Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim   Birlik & Beraberlik & Yaşam

Kumrular Caddesi Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
Tel : 0312 478 0707 Cep: 0534 677 7041