Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim
Duyurular

''TÜRKİYE CUMHURİYETİ İL VE İLÇELERİNDE, KÖYLERİNDE YAŞAYANLARIN 
13 / Ekim / 1923 ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU MÜNASEBETİYLE 
"TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNSANLARINA KUTLU OLSUN"..''

İletişim Bilgileri
Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
T : 0312 478 0707
Cep: 0534 677 7041
 


 
YETİŞTİRME YURTLARI GENÇLİK, EĞİTİM,
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
GENEL MERKEZ 06 042 200
 

YÖNETMELİK 6518 sayılı yasanın 20 nci maddesi

12 Haziran 2014, 01:54
BERAAT KANDİLİNDE GENÇLERİMİZE KANDİL HEDİYESİ;
12 Haziran 2014 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29028
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM
HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;
a) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda,
b) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,
c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseselerinde,
ç) İl özel idareleri ile belediyelerde,
istihdamları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,
c) Hak Sahibi: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden ve on sekiz yaşını doldurduğu ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Bakanlığa başvuran kişiyi,
ç) Kanun: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu,
d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) KPSS B: B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Kura: Hak sahiplerinden ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okullarından mezun olanların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercihlerine göre yapılacak çekilişi,
g) Merkez: Başkanlık adına yerleştirme ve kura işlemlerini gerçekleştiren kurum veya kuruluşu,
ğ) Yerleştirme: KPSS ve kura sonucuna göre yapılacak yerleştirme işlemlerinin ortak adını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hak Sahipliğinin TespitiBaşvuru

MADDE 5 – (1) İstihdam hakkından yararlanmak isteyen kişiler, hak sahipliğinin tespiti amacıyla on sekiz yaşının doldurulması ve korunma veya bakım tedbir kararının kaldırılmasından itibaren iki yıl içerisinde Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre başvururlar.

Hak sahipliğinin tespiti

MADDE 6 – (1) Hak sahipliğinin tespiti Kanunda yazılı şartların kontrol edilmesi suretiyle Bakanlıkça yapılır.
(2) Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık belge ve kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınır.

Hak sahiplerinin bildirilmesi

MADDE 7 – (1) Her yılın son günü itibariyle hak sahibi olduğu tespit edilenlere ilişkin olarak Başkanlıkça istenilen bilgiler, Bakanlıkça takip eden yılın Ocak ayı içerisinde Başkanlığa, yerleştirme ve kura işlemlerinin Merkezce yapılması halinde ayrıca Merkeze bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kadroların Tespiti ve Yerleştirme İşlemleriKadroların tespiti ve bildirimi

MADDE 8 – (1) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.
(2) 190 sayılı KHK kapsamında yer almayan kurumlar Kanun kapsamında istihdamla yükümlü bulundukları kadro ve pozisyonlar için ihtiyaç durumlarına göre kadro ve statüleri belirleyebilirler.
(3) Başkanlıkça hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek yerleştirme yapılacak yılın Şubat ayı sonuna kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak Nisan ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirir.
(4) Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Başkanlıkça, bildirimde bulunmayan ilgili kurum veya kuruluşun merkez teşkilatına resen yerleştirme yapılır.

Tercih kılavuzu

MADDE 9 – (1) Kura ile yerleştirmeye başvuracak hak sahiplerine ilişkin hususlar ile Tercih Kılavuzu Başkanlıkça, yerleştirme ve kuranın Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır.
(2) Tercih Kılavuzunda yerleştirme veya kura ile atama yapılacak kadro unvanları, sınıf, sayı ve dereceleri ile adaylarca bilinmesi gerekli diğer hususlar yer alır.
Yerleştirme duyurusu

MADDE 10 – (1) Yerleştirmeye ilişkin duyuru Başkanlık resmi internet sitesinde veya yerleştirmenin Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Merkezce duyurulur.

Yerleştirme

MADDE 11 – (1) Hak sahibi adayların yerleştirilmesinde KPSS sonucuna göre yerleştirme ve kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri kullanılır.
(2) Hak sahibi olduğu tespit edilenlerden en az ortaöğretim mezunu olan adayların yerleştirme işlemleri KPSS B grubu sonuçlarına göre, ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okullarından mezun olanların yerleştirilmeleri ise kura sonucuna göre yapılır. Adaylar, tercih kılavuzunda kura ile yerleştirme talep eden kamu kurum veya kuruluşlarından durumlarına uygun koşulların bulunduğu kadrolar için tercihte bulunmak suretiyle kuraya katılırlar. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.
(3) KPSS sonucuna göre yerleştirme işlemlerinde adaylar, dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, KPSS puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir.
(4) KPSS sonucu işe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir. Aynı öğrenim düzeyinde bulunan ve aynı puana sahip adaylar arasında ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilir.
(5) KPSS sonucuna göre yerleştirme memur unvanlı kadrolara, kura ile yerleştirme yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara yapılır.
(6) 190 sayılı KHK kapsamında yer almayan kurumların Kanun kapsamında istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonlara yapılacak yerleştirme işlemlerinde ilgili kurumlarca bildirilecek kadro ve statüler dikkate alınır.

Yerleştirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 – (1) Yerleştirme sonuçları, yerleştirmeyi yapan kurumun internet sitesinde ilan edilir. Yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde yerleştirilen adaylara ilişkin bilgiler ayrıca Başkanlığa da bildirilir.

Atama ve göreve başlama

MADDE 13 – (1) Adaylar, atanmak üzere yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvururlar.
(2) Adayların, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel ve özel şartlarla birlikte atanacakları kadro veya pozisyonlar için Tercih Kılavuzunda ilan edilen diğer şartları taşımaları zorunludur.
(3) Adaylar kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanırlar, kurumlarca ayrıca bir sınav yapılmaz.
(4) İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.
(5) Atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlemlerin tamamlanmasını takip eden bir ay içinde Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.
(6) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir; bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kadroların ihdas ve iptali

MADDE 14 – (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS veya kura sonucu yapılacak yerleştirmelerde, yerleştirilen kişinin atama onayının alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son HükümlerBildirim

MADDE 15 – (1) Ataması yapılanlardan herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlara ilişkin Başkanlıkça belirlenecek bilgiler işten ayrılmayı takip eden bir ay içerisinde Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.
(2) Ataması yapılanlardan halen çalışmakta olanlara ilişkin Başkanlıkça belirlenecek bilgiler ise her yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.

Yerleştirme ve atama yapılmayacak haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan hak sahipleri daha sonra bu kapsamda yapılacak yerleştirme işlemlerine hiçbir surette katılamazlar.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro veya pozisyonlara bu Yönetmelik hükümleri dışında yer alsa dahi her ne surette olursa olsun atananlar Kanun kapsamında istihdam hakkını kullanmış sayılırlar.
(3) Bu hükümlere aykırı olarak yerleştirilenlerin atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun, 6518 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olup Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce ek form A belgesi düzenlenmiş ve söz konusu tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayanlar Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır.
(2) Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce Kanun kapsamında başlamış işlemler işlem tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
(3) 2014 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirme işlemleri için; bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibariyle hak sahibi olanların bilgileri Bakanlıkça 2014 yılı Haziran ayının sonuna kadar Başkanlığa bildirilir.
(4) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca 2014 yılında yerleştirme yapılacak kadro sayıları, Başkanlıkça Temmuz ayı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlar, bildirilen sayıda kadro veya pozisyonun merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak 2014 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkanlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.

   
Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim  Birlik & Beraberlik & Yaşam

Kumrular Caddesi Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
Tel : 0312 478 0707 Cep: 0534 677 7041