Ana ayfa Hakkimizda    Bagis  Biliyormuydunuz   Galeri   Siir  sayfa bilgi   İletisim
DUYRULAR.

BAROLAR BİRLİĞİ İLE YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR ORTAKLAŞA YAPTIKLARI PANEL YETİŞTİRME YURTLARI VE HAYATA TUTULMA

TAVSİYE

Merhaba arkadaşlar.;

   Türkiye Barolar Birli?i ile yeti?tirme yurtlaryndan ayrylanlar tarafyndan kurulan Yeti?tirme Yurtlary Gençlik, E?itim, Kültür ve Dayany?ma Derne?i’nin birlikte düzenledi?i “Yeti?tirme Yurtlary ve Hayata Tutunma” konulu panel, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekle?tirildi.
Yeti?tirme yurtlaryndan ayrylanlaryn da katylarak sorunlaryny dile getirdi?i panelin açy? konu?masyny yapan Türkiye Barolar Birli?i Ba?kan Yardymcysy Av. Berra Besler, “Ben isterdim ki ilgili Bakanlyk mensuplary da gelsinler, bu sesleri duysunlar. Ülkemiz için, huzurumuz için birlikte bir ?eyler yapalym. Uzatty?ymyz el itilmesin” dedi.
Besler, sosyal devlet anlayy?yna ili?kin saptamalarda bulundu?u konu?masynda, çe?itli nedenlerle aileleriyle birlikte ya?ama imkânyndan yoksun bulunan çocuklaryn koruma altyna alynmasynyn sosyal devletin vazgeçilmez görevi oldu?unu söyledi.
Çocuklaryn önemli bir bölümünün ailelerin ekonomik yetersizliklerinden dolayy yurtlarda kaldyklaryna dikkat çeken Besler, “Bu durum ülkemizde, milli gelirin topluma adaletli bir ?ekilde yayylmady?ynyn, tüm yurtta?laryn insan onuruna yaky?acak ?ekilde asgari ya?am ko?ullaryna kavu?turulmady?ynyn, yani sosyal devlet anlayy?ynyn sa?lykly bir ?ekilde i?lemedi?inin göstergesi olarak kar?ymyza çykmaktadyr. Keza üzülerek söylemeliyim ki ülkemizde demokrasi ve hukuk devleti de a?yr tahribat altyndadyr” ?eklinde konu?tu.

DEVLET KORUMASI ALTINDAKY ÇOCUKLARA YÖNELYK HER TÜRLÜ ?YDDET TAMAMEN KAZINMALI
Besler konu?masyny ?öyle sürdürdü:
Devlet korumasy altyndaki yeti?tirme yurtlarynda kalan çocuklaryn hayatyny iki ayry zaman dilimine ayyryrsak, ilki yurtta kaldyklary ya?amlary, ikincisi de yurttan ayryldyktan sonraki ya?amlarydyr. Hiç ku?kusuz, ya?amlarynyn ikinci evresi, birinci evresinin ko?ullaryyla ba?lantylydyr.
Bu toplantyya gelmeden önce yapty?ym okumalarda en çok dikkatimi çeken konu, yurtlarda kalan çocuklary inciten bazy uygulamalar oldu. E?er hala yapylageliyorsa, küçük gibi görünen ama çocuklaryn ya?amlaryny derinden etkileyen uygulamalary, hiçbir ekonomik maliyeti olmadan önlemek mümkün. Çocuklara bir örnek saç tra?y yaptyran, bir örnek kazak giydiren yurt idarecilerinin; derse girer girmez ö?rencileri aya?a kaldyrarak annelerinin babalarynyn ne i? yapty?yny, nerede oturduklaryny soran ö?retmenlerin buna bir son vermesini sa?lamak gerekiyor. Çocuklaryn barynma, beslenme, giyim ihtiyaçlaryny kar?ylamak, harçlyklaryny vermek yetmiyor, onlary toplumdan ayyran her türlü uygulamayy da sona erdirmek gerekiyor.
Öte yandan, çocuklara fedakarca annelik, babalyk yapan; onlary koruyup koruyan yurt idarecilerini, ö?retmenlerini ve bakycylaryny tenzih ederek söylüyorum, devlet korumasy altyndaki çocuklara yönelik fiziksel, cinsel ve duygusal ?iddetin tamamen kazynmasy, devletin bu utancy silecek çok syky denetim önlemlerini almasy gerekiyor.

Medyanyn gündemine dü?en bu haberler fedakârca çaly?an yurt görevlilerini rencide ederken, toplum vicdanynda da derin yaralar açyyor. Medyanyn haber verme görevini yerine getirirken özenli olmasyny istemek ne kadar hakkymyzsa, devletin bu tür haberlerin yapylmasyna gerek kalmayacak ?ekilde önlem almasyny istemek de o kadar hakkymyzdyr.
Yurtlarda kalan çocuklara yönelik ?iddetin, az önce örne?ini verdi?im uygulamalaryn, toplumda olu?turulan algylaryn, zaten ülkemizde çok yaygyn olan ?iddeti ve suç i?leme aly?kanly?yny tetikledi?ini biliyoruz. Bu kysyr döngü, yurtlarda kalan çocuklaryn suç i?lemeye meyilli oldu?u algysyny olu?turuyor ki, çocuklarymyzyn gelece?i açysyndan en büyük tehlike de budu

Yurtlarda kalan çocuklarymyz açysyndan ikinci ve çok önemli bir sorun da e?itim. Çocuklaryn yetersiz e?itim almalary, özellikle yüksekokula gidenlerin oranynyn çok dü?ük olmasy, onlary gelece?e hazyrlamada ne kadar yetersiz kaldy?ymyzy da ortaya koyuyor.
Yurtlarda kalan çocuklaryn bu süre içerisinde geçirdikleri ya?amyn kalitesi, onlaryn yurttan çyktyktan sonra hayata tutunup tutunamayacaklary sorusunun nasyl cevap bulaca?yna da temel te?kil ediyor. Bu nedenle temel meselelerimizden biri, yurtlarda kalan çocuklarymyzy hayata hazyrlamaktaki yetersizli?imiz olarak ortaya çykyyor.

E?itim düzeyinin dü?ük oldu?unu da göz önüne alyrsak, ço?unlukla 18 ya?yndan sonra yurttan çykarylan ve zaten kendilerine sahip çykmadyklaryny dü?ündükleri, sorunlu olduklary ailelerine teslim edilen çocuk ya?taki gençlerimizi bekleyen tehlikeleri en iyi bilen, onlary bu tehlikelerden korumak için dayany?ma ruhunu sergileyen siz de?erli konuklarymyzsynyz. Göstermi? oldu?unuz hassasiyet ve özverili çaly?malarynyzdan dolayy sizlere hepimizin te?ekkür borcu var.
Bu çabalaryn en önemli kar?yly?y hiç ku?kusuz, Sayyn Akyn Gönen’in büyük gayretleriyle, yurtlardan çykarylan gençlere istihdam olana?y sa?layan yasal düzenlemenin 25 yyl önce gerçekle?tirilmi? olmasydyr. Bu çok büyük adymdyr. Kamu kurumlarynda istihdam olana?y bulabilen gençlerimizi suça bula?maktan, kötü aly?kanlyklardan, sokaklarda kalmaktan kurtarmy?tyr. Ancak yeterli de?ildir. Çocuklarymyzyn yurttan ayrylmalary ile i?e yerle?tirilmeleri arasyndaki sürede kar?yla?acaklary tehlikeler, istihdam edildikleri kadrolar, özel sektörde çaly?ma imkânyny elde edecekleri, rekabet ko?ullaryna uygun e?itimi almamy? olmalary ve daha çok fazla sorun, yapylacak çok ?ey vardyr.

Besler’den sonra kürsüye gelen Yeti?tirme Yurtlary Gençlik, E?itim, Kültür ve Dayany?ma Derne?i Ba?kany Kudret Bulut, yeti?tirme yurdundan ayrylanlar tarafyndan kurulan derneklerinin koruma karary kaldyrylanlaryn önünü açmak için hizmet verdi?ini söyledi.

Yeti?tirme yurtlaryndan ayrylan gençlerin istihdamyna olanak sa?layan 3413 sayyly Yasa’nyn 25 yyl önce çyky?yna öncülük eden eski Devlet Bakany Akyn Gönen de, Yasa sayesinde 40.000’den fazla çocu?un i?e girmesine aracylyk etti?inden dolayy duydu?u mutlulu?u ifade etti. Gönen, Bakanlyk tarafyndan kapatylan yeti?tirme yurtlary tarafyndan açylan sevgi evlerinin çocuklaryn sosyalle?mesi açysynda ?ehir merkezinde olmasy gerekti?ini söyledi. Yurttan ayryldyktan sonra kamuda istihdam edilmek için syra bekleyen gençlerin bulundu?unu söyleyen Gönen, Bakanlyk tarafyndan yapylan düzenlemelerle bu sayynyn azalmaya ba?lady?yny kaydetti.

Türkiye Barolar Birli?i Ba?kan Ba?dany?many Av. Prof. Dr. Necdet Basa yönetimindeki panelde, Prof. Dr. Kasym Karata?, Prof. Dr. Ylhan Tomanbay, Yrd. Doç. Dr. Ergün Yazycy yeti?tirme yurtlaryndaki çocuklaryn koruma kararlary kaldyryldyktan sonraki hayatlaryna ili?kin sykyntylara dikkat çekerek çözüm önerilerini dile getirdiler.
Panelin ardyndan Türkiye Barolar Birli?i ile Yeti?tirme Yurtlary Gençlik, E?itim, Kültür ve Dayany?ma Derne?i tarafyndan kamuoyuna ve ilgili makamlara duyurmak üzere bir sonuç bildirgesi açyklandy.

TÜRKYYE BAROLAR BYRLY?Y ve YETY?TYRME YURTLARI GENÇLYK, E?YTYM KÜLTÜR VE DAYANI?MA DERNE?Y TARAFINDAN 29 Mayys 2015 TARYHYNDE ORTAKLA?A DÜZENLENEN “YETY?TYRME YURTLARI VE HAYATA TUTUNMA” KONULU PANEL SONUÇ BYLDYRGESY
1- Re?it olmadan kurum bakymyndan korunma karary kaldyrylarak 3413 sayyly Yasadan yararlanamayan çocuklarymyz için kanuni yollar için barodan yardym alynmasy gerekirse 3413 sayyly Yasanyn re?it olmadan ayrylanlar hükmünün de?i?tirilerek çocuklaryn ma?duriyetinin giderilmesi,
2- Korunma ve bakym altynda kalan çocuklaryn kurulu?tan ayrylmadan önceki son bir yyl içerisinde hayata hazyrlanmasy amacyyla gerekli e?itimlerin verilmesi ve re?it olduktan sonra da istihdam sa?lanyncaya kadar geçen süre içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanly?y’na ba?ly Yl Müdürlükleri tarafyndan e?itim, sosyal hayata hazyrlama ve barynma birimleri kurularak çocuklaryn 18 ya?yndan sonra da istihdam sa?lanyncaya kadar izlenmesi,
3- Aileye dönü? çerçevesi ady altynda koruma karary kaldyrylacak olan çocuklaryn aileleri ile birlikte o ilde bulunan bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcisinin de bulunaca?y bir komisyon kurularak aile ve çocu?unda fikrinin alynarak koruma kararynyn kaldyrylmasy,
4- Kurum bakymyndaki çocuklaryn sa?lykly yeti?tirilebilmesi için çocuklaryn kurum bakymyna alynma nedenleri göz önünde bulundurularak, rehabilitasyon sürecinin iyi yönetilmesi, etkili ve kesintisiz sunulmasy,
5- Çocuklaryn kurum bakymynda bulunduklary süre içinde onlaryn damgalanmasyna yol açacak ve çocuklary toplumdan daha çok soyutlayacak uygulamalaryn ortadan kaldyrylmasy,
6- Kurulu?lardaki personel yetersizli?i ortadan kaldyrylmaly ve meslek profesyonellerinin (sosyal çaly?macy, psikolog, sosyolog ve pedagog gibi) arttyrylmasy,
7- Kurum bakym hizmetleri sonuçlarynyn de?erlendirilebilmesi için kurumdan ayrylan ki?ilerin ba?arylarynyn ve ba?arysyzlyklarynyn izlenmesi, de?erlendirilmesi, denetlenmesi,
8- Çocuk Koruma Kanunu ve Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde kurum bakymyna alynan çocuklaryn kurum bakymy öncesindeki ya?amlary de?erlendirilerek, hizmet programlarynyn ayarlanmasy,
9- Kurum bakymynda kalan çocuklaryn ya?amy? oldu?u problemlerin ortadan kaldyrylmasy için o problemi daha önce ya?amy? olan ki?ilere eksiklikler sorulmasy, onlaryn tecrübelerinden yararlanylmasy,
10- Kurumdan ayrylmy? ve i?e girmek için syra bekleyen ki?ilerin kamu kurumlarynda faaliyet gösteren ta?eron firmalarda geçici olarak istihdam edilmelerinin öncelikli olarak sa?lanmasy,
11- Y?e yerle?tirme hakky elde etmi? ancak sabyka kaydyndan dolayy i?e yerle?emeyen ki?iler için düzenleme yapylmasy,
12- Koruyucu ailede bulunan çocuklaryn kurum görevlileri tarafyndan de?erlendirilmelerinin özenle ve syklykla yapylmasy,
13- Koruma karary alynarak ayni ve nakdi yardymlarla aile yanyna döndürülen çocuklaryn, koruma karary kaldyrylyncaya kadar sosyo-psikolojik yönden takip edilmesi ve çocuklar için gerekti?inde rehabilitasyon hizmeti sunulmasy,
14- Ön lisans, lisans, yüksek lisansyny tamamlayan, kurum bakymyndan yararlanmy? ki?ilerin istihdamynda mezun olduklary programlaryn Devlet Personel Ba?kanly?y tarafyndan dikkate alynmasy
konularynda tam bir görü? birli?ine varylarak, sonuç bildirgesi imza altyna alynmy?tyr.
Kamuoyuna ve ilgili makamlara saygyyla duyurulur

Türkiye Barolar Birligi                                 
Yetistirme Yurtlari Gençlik, Egitim Kültür ve Dayanısma Dernegi Genel Merkezi

 

                             

Kudret Bulut

Elif Gibi Sevmek

   Saygılarımızla


 

HAFIZALARDA İYİ ANILAR BIRAKMAK TAMAMEN KENDİ ELİMİZDE…

ÖNEMLİ OLAN HİZMETTİR.
''"KUDRET..''  
 
 
 
Ana ayfa Hakkimizda    Bagis  Biliyormuydunuz   Galeri   Siir  sayfa bilgi   İletisim

Hacı Bayram Mah. Kızılbey Caddesi Vakıf 3 işhanı 4.Kat No: 6 Ulus/Altındag
 www.yurtayder.org Mail Adresi: kbuluttt@gmail.com Çankaya/Ankara
Cep: 0534 677 7041