Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim
Duyurular

''TÜRKİYE CUMHURİYETİ İL VE İLÇELERİNDE, KÖYLERİNDE YAŞAYANLARIN 
13 / Ekim / 1923 ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU MÜNASEBETİYLE 
"TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNSANLARINA KUTLU OLSUN"..''

İletişim Bilgileri
Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
T : 0312 478 0707
Cep: 0534 677 7041
  YETİM ÖKSÜZ KİMSESİZLER ADINA  
  "ASPB""GHGM" İSTEKLERİMİZ;  
 

ANAYASA MADDESİ;
V. Devletin temel amaç ve görevleri

MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
I. Ailenin korunması ve çocuk hakları (*)

MADDE 41- (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.
A. Gençliğin korunması
MADDE 58
- Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
MADDE 61
- Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.
Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
*Bu maddenin kenar başlığı, “I. Ailenin korunması” iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2828 sayılı yasanın
Genel esaslar:
Madde 4 – "k” Fıkrası Korunmaya muhtaç çocukların Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip, kendisine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu, Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun olarak yetiştirilmeleri, bir iş veya meslek sahibi yapılmaları, koruma kararı kalktıktan sonra da toplum içinde izlenmeleri ve imkânlar ölçüsünde desteklenmeleri esastır."  der.
Bu madde de belirtilen konuya İstediğimiz;
Devletçe Koruma altına alınan daha sonra mağdur edilen çocuklarımızın aşağıda saydığımız maddeler  doğrultusunda iş istihdam yasasından yararlandırılmaları;

 • Evlatlık verilen ve daha sonra mağdur edilen çocuklarımız
 • Genç Kızlarımız; Kurum tarafından evlendirilenler daha sonra mağdur olan,
 • Kurum Tarafında sıkıntıya düşürülen gençlerimizin kurumu Terk etmesi veya kaçması,
 • Mağduriyetleri devam eden çocuklarımızın Ailesi ve yakınlarının yanına verilenler,
 • Yetim öksüz ve kimsesizlerin Kurum tarafından koruma kararı kaldırılan gençlerin hakların iadesi;
 • İlkokul, İlköğretim, mezunları ile okuryazar olan çocuklarımız, haklarının iadesi
 • İkametgâhları olmayan çocuklarımıza ulaşmayan tebligat,
 • Kurumdan 18 yaşını dolduran gençlerimizin iş bekleme süresinin 13 ay gibi veya daha uzun süre beklemelerinin suça bulaşmadan kısa sürede iş istihdam edilmeleri veya kurum tarafından izleme yapılması sağlanmalı gençleri tek başına bırakılmaması;
 • Her ne sebepten olursa olsun İşten çıkartılan gençlerimize tekrar hak verilmesi,
 • Yüksekokul mezunu olan gençlerimizin kurum içinde mevcut bulunan çocuk hizmetleri biriminde en üst mevkilerinde değerlendirilmesi,  kurumların idari yetkilisi olarak atanması veya görev verilmesi sağlanmalıdır.
 • Kurum altında kalan genç ve çocuklarımızın mutlaka meslek edinmeleri yönünde özen gösterilmesi;

"Yetiştirme yurdunda barınmaları sağlanan yetim Öksüz ve kimsesizlerin 2828 sayılı yasaya eklenen ek 1(bir) madde 3413 sayılı yasadan sözü edilen çocuklarımızın kendi istem dışı iş istihdam yasasından yararlanmayan çocuklarımıza haklarının geri verilmesi.
YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN KANUNA DAYANARAK BU HAKKIN UYGULAMASI GEREKMEKTEDİR;
KURUMUN DİKKATE ALMASI GEREKEN KONULAR. 
3413 SAYILI KANUN
2.3.1988 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 25.02.1988 tarihli ve 3413 sayılı Kanun, sosyal hizmet mevzuatı açısından önemli ve olumlu bir düzenlemedir.
3413 sayılı kanun, korunma kararlı çocuklardan 18 yaşını dolduranların, kamu ve kuruluşları tarafından istihdamını sağlayıcı yönde bağlayıcı hükümler getirmiştir. Buna göre bütün kamu kuruluşları, her yılın başında, hangi statüde olursa olsun. Serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını, korunma kararlı çocuklar için ayırmakla yükümlü kılınmışlardır. Kanun bu kadrolarla ilgili olarak çocukları yönlendirme işleminin SHÇEK genel Müdürlüğü ve ayrılan kontenjanları için müracaat eden çocukların kendi aralarındaki giriş (yarışma) sınavlarının ise ilgili kurumlar tarafından yapılacağı hususunu da hükme bağlanmış bulunmaktadır.          
Böylece, bütün ebeveynler tarafından yerine getirilmeye çalışılan bir görevin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluğu altındaki çocuklar için de geçerli hale gelmesi sağlanmıştır. Gerçi, bu konuda 2828 sayılı Kanun'da da "çocukların izlenmesi ve desteklenmesi" yönünde hüküm bulunmakta ise de 3413 sayılı Kanun ile getirilen zorlayıcılık uygulamada büyük bir hukuki rahatlık sağlamıştır. Esasen, evlenen kız çocuklarına çeyiz yardımı yapıldığı da göz önünde tutulursa, çocuk koruma hizmetinin, bu alanda gerekli bütün unsurlara, hukuki anlamda, kavuşmuş olduğu söylenebilir.
3413 sayılı Kanun, çocuk koruma sisteminin tamamlayıcısı olmuştur. Bu maddelerde sözü edilen ve belirtilen konuya istinaden daha önce mağdur edilmiş çocuklarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi
Devletçe Koruma altına alınan daha sonra mağdur edilen çocuklarımızın aşağıda saydığımız maddeler  doğrultusunda yeniden koruma altına alınarak iş istihdam yasasından yararlandırılmaları;

"Koruma kararı alınarak Yetiştirme yurdunda barınmaları sağlanan yetim Öksüz ve kimsesizlerin 2828 sayılı yasaya eklenen ek madde 3413 sayılı yasadan sözü edilen çocuklarımızın kendi istem dışı mağdur olan çocuklarımıza hakları konusunda yardımlarınızı saygı ile rica ederim..

Yurt Ay Der Genel Merkezi olarak alınan Tavsiye kararına doğrultusunda mağdur edilen gençlerin kurumun bünyesinde bulunan aşağıda isimleri yazı kurumlarda değerlendirilmesi ve çalıştırılması;

Bünyenizde bulunan kurumlara;

a.) Çocuk Yuvaları
b.) Erkek Yetiştirme Yurtları
c.) Kız Yetiştirme Yurdu
d.) Çocuk Evleri Sitesi
e.) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
f.) Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
g.) ÇOGEM
h.) Sevgi Evleri
ı.) Çocuk Destek Merkezleri;


Verilecek eğitim ve sosyal projeler kapsamında;
Belediyeler gibi kurum ve kuruluşlarda Sözleşmeli veya kadrolu olarak çalışmaları sağlanabilir.
Saygılarımızla;
Kudret Bulut
Yurt Ay Der
Genel Başkanı
www.yurtayder.org


 
  Saygılarımızla;  
Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim   Birlik & Beraberlik & Yaşam

Kumrular Caddesi Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
Tel : 0312 478 0707 Cep: 0534 677 7041