Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim
Duyurular

''TÜRKİYE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İL İLE İLÇELERİNDE VE KÖYLERİNDE YAŞAYANLARIN 
13 / Ekim / 1923 ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU MÜNASEBETİYLE 
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNSANLARIMIZA KUTLU OLSUN"..''

İletişim Bilgileri
Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
T : 0312 478 0707
Cep: 0534 677 7041

 

 

 

"Yurt Ay Der!in Amacı"

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişi ve kişiler üye olabilir.

"YURT AY DER" Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, hangi sebeplerle mağdur olmuş, sakat kalmış, açıkta kalmış, tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimleri yapmak üzere kurulmuştur. 

Bir çocuğun en iyi bakılıp korunacağı yer kuşkusuz sağlıklı bir "Aile" ortamıdır.

Ancak bu her zaman mümkün olamamaktadır. Terk edilen, ailenin ihmal ve istismarı, sosyo-ekonomik yetersizlikler, aile parçalanması gibi sorunlar nedeniyle toplumda korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerle karşı karşıya bırakılmıştır.

Yurt Ay Der Ankara da 20.04.1993 yılında kurularak, Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı tüm çocuk yuva ve yetiştirme yurtlarından, hizmet alan ve almış bulunan 25 bin kardeşimiz için tüzüğümüzde yer alan, amaç ve ilkelerimiz doğrultusunda; hizmet vermeyi amaç edinen, sivil toplum örgütüdür.


Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişiler üye olabilir.
Ancak, yabancı uyruklu kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşullar aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Yeni üyelik müracaatları Genel Merkeze yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Genel merkez yönetim kurulu tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla üyeye bildirilir.
Üst üste Dört ay veya bir yıl içinde dört aylık aidat borcu bulunan üye genel kurula katılamaz oy kullanamaz.

Osmanlı Devletinden günümüze kadar toplumsal yaşamdan kaynaklanan çeşitli nedenlerle yardıma, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların bakılıp, korunması, eğitim, beslenme ve giyim gibi çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması çeşitli kuruluşlarca yerine getirilmiştir. 

Balkan ve 1. Dünya Savaşlarında büyük oranda askerin şehit olması ve savaş sonrası büyük şehirlere göçler nedeniyle ekonomik ve sosyal çöküşlerin ortaya çıkması günümüzde parçalanan ailelerin sonucu kimsesiz çocuk sorunu da kendini hissettirmiştir.
Bu soruna çözüm arayışları 1908 yılında devlet eliyle Darülhayr-ı Ali ve Darüleytam’lar kurulmuş, bu kuruluşların yetersiz kalması sonucu ise 1908’de Kırklareli ve 1917’de İstanbul’da Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmuş, bu kuruluş 1934 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır. Yetiştirme yurtları 6972 sayılı yasa gereği illerde Valiliklerde Kurulu Koruma Birliklerine bağlı olarak faaliyet göstermiş, 1983 yılında kabul edilen 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereği kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesine alınmıştır.

2828 sayılı Yasa kapsamında koruma altına alınan 0–18 yaş arasındaki 18–22 bin çocuk, 86 yuva ve yaklaşık 108 yetiştirme yurdunda kalmakta ve her yıl 18 yaşını dolduran 2000 civarında çocuğun korunma kararı kaldırılmaktadır. 

Yetiştirme yurtlarında, çocukların beslenme, barınma, eğitim ve giyim gibi ihtiyaçları karşılanmakta ise de çeşitli konularda sorunları da içerisinde barındırmaktadır. Yurda alınan çocuklar, zaman içerisinde toplumdan ve akraba çevresinden uzaklaşmakta ve sosyal yaşamdan soyutlanmaktadırlar. Bunun sonucunda kendi başına kalan, topluma ve kendine karşı sorumluluk ve kendine güven duygusu azalan, kendini ifade etmekte zorlanan ve toplumun bakış açısı karşısında ezik bir kimliğe sahip olan çocuklar, yurttan ayrıldıktan sonra da bu sorunların ağırlığını taşımaktadır. 

100 yıla yakın bir süredir yetiştirme yurtlarının var olmasına rağmen, bu kuruluşlarda kalanların sorunların çözümü, yardımlaşma ve dayanışmaları açısından bir örgütlenmeye yönelmedikleri, bunun sosyal yaşamdan soyutlanmış olmaları ve toplumun bakış açısından kaynaklandığı bilinmektedir. 

Ancak 1976 yılında bir çaba gösterilerek Kimsesiz Çocuklar Birleşme ve Dayanışma Derneği (KİB-DER) kurulmuş ve 1976–1980 yılları arasında, sorunların dile getirilmesi ve çözümü doğrultusunda faaliyette bulunmuştur. KİB-Der, dönemin etkisi nedeniyle 1980 yılında kapatılmış olmasına rağmen etkileri önemli olmuş, doğrudan yetiştirme yurtlarında kalan çocuklarla iletişim sağlanarak, onların sorunları dile getirilmiştir. Yapılan çalışma ve faaliyetler, 2828 sayılı Yasanın EK 1 nci maddesi gereği Sayın Akın GÖNEN önderliğinde Anayasanın 41 ve 61 nci maddesi gereğince hazırlanan taslak ve Devlet Bakanımızın duyarlı yaklaşımıyla 1983 yılında, 3413 sayılı Yasanın çıkartılmasında büyük katkıları olmuştur.

Yurt Ay Der’in kuruluşunun gerekçelerini, geçmişten beri var olan sorunların varlığı günümüzde parçalanan ailelerin çocukları sorunlarını dile getirilmesinde bir adresin bulunmaması, diğer yandan, yetiştirme yurtları ve burada kalanların ülkemizin bir gerçeği olmasına rağmen fiilen yok sayılması ile yetiştirme yurtlarından ayrılanların yardımlaşma ve dayanışma arayışlarında aramak gerekir. Sorunların dile getirilmesindeki isteksizlik mevcut durumun kabul edilmesine yol açmıştır.

Yetiştirme yurtlarının yeniden yapılanmasına ve kimi sorunların çözülmesine rağmen birçoğunun devam ediyor olması ve yetiştirme yurdundan ayrılanların karşılaştıkları sorunların yanında aynı ortamı ve şartları paylaşmaktan gelen birlikteliğin dayanışma ve yardımlaşmaya yöneltilmesi gibi nedenler Yurt Ay Der’in kuruluşunun gerekçeleridir.16. yılına ulaşan Yurt Ay Der, toplum içerisinde yaşamını devam ettirme çabası içerisinde bulunan binlerce yetiştirme yurdu ayrılanını bir  araya getirme amacı ile faaliyetini sürdürmektedir. 

Yetiştirme Yurdu ayrılanlarının bir araya gelerek sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi için çaba içerisinde olmaları, diğer yandan birlikteliklerini yardımlaşma ve dayanışmaya dönüştürerek toplum içerisinde yer almaya çalışmaları gereken bir konu olarak ortada durmaktadır.

Bu nedenlerle, Yurt Ay Der’in varlığı ve üstlendiği görev önemlidir.

Yurt Ay Der, üstlendiği sorumluluğun bilinci ile kuruluşunu gerçekleştirmesinin ardından tüm yetiştirme yurtlarına ulaşmaya çalışmıştır. Derneğimiz şubeleşme çabalarını sürdürerek Genel Merkez durumuna gelmiştir. Yurt Ay Der böylece baştan beri hedeflediği ülke düzeyinde yetiştirme yurdunda kalmış olanların sorunlarını genel olarak ele alıp değerlendirme, iyileşmeler sağlama ve ülke düzeyinde bir yardımlaşma ve dayanışmanın gerçekleştirilmesi amacını sürdürmektedir.  

Bu gün, Ankara ile diğer illerde yetiştirme yurdu ayrılanlarının kurmuş olduğu 20’ye yakın dernek faaliyettedir ve yeni derneklerin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Yurt Ay Der, mevcut derneklerle ilişki içinde olmayı ve bir araya gelme çabası içinde olmayı önemsemekte, diğer yandan yeni derneklerin kurulmasını teşvik etmektedir.       
Kurulmuş olan dernekler ve devam ettirilen yeni dernek kurma çalışmaları bizlere ülke düzeyinde yetiştirme yurdu ayrılanlarının bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüklerini ve bu konuda çaba içinde olduklarını göstermektedir. Bizler biliyoruz ki, sorunlarımızı ancak bizler dile getirebilir ve doğru çözüm önerilerini ortaya koyabiliriz. 

Bu nedenle, şimdi tüm yetiştirme yurdu ayrılanlarının bu anlamlı çaba içerisinde yerlerini almaları zamanı olduğunu ve gelişmelerin yetiştirme yurdu ayrılanları açısından ileride YURT AY DER daha güzel şeyler getireceğini şimdiden söyleyebiliriz.

MİSYON
Nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, alanla ilgili olan kesimler ile işbirliği içerisinde yürütmek.


Açıklama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi facebook sayfasıdır. Talep ve görüşlerinizi iletişim bilgilerinizle birlikte fsahintbmm@gmail.com adresine iletebilirsiniz.
Genel Bilgiler
İlgili KHK ve ilgi yazı gereği 31.12.2011 tarihi itibariyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapatılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur.
1. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi çerçevesinde insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere bağlı çalışmak.
2. Milli ve manevi değerlere bağlı olmak. 
3. Bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek
4. İşbirliğine açık, tarafsız ve şeffaf olmak
5. Tüm hizmet verilen kesimlerin ve çalışanların memnuniyetini sağlamak.

 
Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim   Birlik & Beraberlik & Yaşam


Kumrular Caddesi Şehit Adem Yavuz Sokak 15/18 Kızılay/Ankara
Tel : 0312 478 0707 Cep: 0534 677 7041