• yurtayder@yurtayder.org
  • 05346777041

Genel Kurul_2023

YURT AY DER YETİŞTİRME YURTLARI GENÇLİK EĞİTİM; KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ ANKARA     GENEL KURUL   G Ü N D E M İ     Yetiştirme...

Devamı

Hayata Can Suyu

?yi Hissettiren Kitap: Hayata Can Suyu?yi Hissettiren Kitap: Hayata Can Suyu “Yurt Ay Der Genel Merkezin sosyal sorumluluk projesi dahilinde yay?nlanm??t?r” Okudu?um her kitaptan ayr? etkilenirim ve beynimin, ruhumun...

Devamı

çocuk koruma hizmetleri planlama ve çocuk bakım kuruluşlarının çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik

6 Eylül 2022 SALI Resmî Gazete Say? : 31945 YÖNETMEL?K Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl???ndan: ÇOCUK KORUMA H?ZMETLER? PLANLAMA VE ÇOCUK BAKIM KURULU?LARININ ÇALI?MA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL?K...

Devamı

Bağış yapan Gönül Dostlara

Gönül Dostlara duyurulur. Yapt???n?z gönül ba???lar? hakk?nda mutlaka bizleri bilgilendirin. Ad?m?z? kullanarak vatanda?lar?m?z?n duygusall???ndan yararlanarak para toplad?klar? hakk?nda gelen ?ikayetler üzerine bu yaz? yay?nlanm??t?r Tel. 0534 6777041

Devamı

Herşey Birbiri için yaşar

Bir ?aman ö?retisi derki.. Do?ada hiçbir ?ey kendisi için ya?amaz.. Nehirler kendi suyunu içemez.. A?açlar kendi meyvelerini yiyemez.. Güne? kendisi için ?s?tmaz.. Ay kendisi için parlamaz.. Çiçekler kendileri için...

Devamı

Sorunlar ve Cözümler

SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER; Bilindi?i üzere, Ülkemizin de taraf oldu?u Çocuk Haklar? Sözle?mesinde geçici ve sürekli olarak aile ortam?ndan yoksun kalan veya kendi yarar?na bu ortamda b?rak?lmamas? gerekli görülen çocuklar?n...

Devamı

Doğum Hikayesi

DO?UM H?KAYEM.! Bir gün anneme sordum : “Ana, benim kafa ka??d?mda y?l 1956, ay may?s yaz?yor. Do?ru mu? “ Anam, ?öyle bir nefes çekti. Y?llar?n yorgunlu?unun yüzüne b?rakt??? yo?un...

Devamı

Çocukluğumu Bıraktım

ÇOCUKLU?UMU BIRAKTIM!. Çocuklu?umu b?rakt?m da geldim yenikay?da, En güzel hat?ralar?m dostluklar?m orada, Ya?anm??l???m, Ya?amaya dair kalsa da, Tutsak sevdim özgürlü?ü yenikay?da. Karatepe’den eserde geçerdim yola, Küfredip tekme atmadan karpuza,...

Devamı

Av. Fatih Yaman

Mahkemeye dava evraklar?n?n ücretini ki?i kendisi kar??layacakt?r.Özel davalar ücrete tabidir..YURT AY DER’?N GÖNÜLLÜ AVUKATI; SADECE H?ZMET? ?BADET BILIR.K???YE ÖZEL MAHKEME ??LEM? ÜCRETE TAB?D?R.Ünvan?: Serbest  Ad? Soyad?:  Kay?tl? Oldu?u Baro :  Baro Kay?t NoBüro...

Devamı