• yurtayder@yurtayder.org
  • 05346777041

Hakkımızda

Hakk?m?zda

  • Yurt Ay Der
  • Hakk?nda

Fazla Ki?iye Yard?m Edildi Hakk?m?zda

Hak?m?zda;

Dünya çap?nda kar amac? gütmeyen yard?m kurulu?uyuz.

M?SYONUMUZ; Türk toplumu; özünde ta??d??? yard?mseverlik, cömertlik duygusunun bir tezahürü olarak tarihsel süreç içerisinde olu?turdu?u, geli?tirdi?i bir çok kurum ve kurulu? arac?l???yla kimsesiz çocuklar?na ?efkat elini uzatm??, Yetim Öksüz Kimsesiz ma?dur ve ?ehit çocuklar?m?z? korumu? ve gözetmi?tir   V?ZYONUMUZ; Birlik ve beraberlik için de olmak esast?r. Birli?imizi beraberli?imizi bozacak veya köstek olacak her türlü tav?r ve davran??lardan uzak durmaya özen göstermeliyiz. Yurt Ay Der aras?nda çe?itlilik bir olgudur. Bizler güçlü bir yap? olu?turarak her yerde varl???m?z?n hissedilmesini sa?lamal?y?z. (kendi varl???m?z? ba?kalar?n?n Yoklu?u üzerinde bina etmemeliyiz.) Ülkemizde sosyal hizmet politikas?n?n belirlenmesi, uygulanmas? ve kurumlar aras? koordinasyonun sa?lanmas?nda merkezi rol oynayan, sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç gruplar? için ula??labilir olmas?n? sa?layan, bak?ma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle ya?ad?klar? ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu hizmeti uluslararas? standartlar? sunan bir sivil toplum örgütü olmak.   ÇALI?MA ?LKELER?M?Z; Türkiye Cumhuriyeti Anayasaya, insan haklar?na, evrensel hukuk ilkelerine ve uluslararas? sözle?melere ba?l? çal??mak. Milli ve manevi de?erlere ba?l? olmak. Bilimsel veriye dayal? sürdürülebilir hizmet vermek Tarafs?z ve ?effaf ve tüm kurum ve kurulu?larla ??birli?ine aç?k olmak, Tüm Kurum ve Kurulu?lara hizmet verilen çal??anlar?n memnuniyetini sa?lamak.   YAPTI?IMIZ ÇALI?MALAR; Sosyal Yard?mlar;   G?da Yard?mlar? (acil g?da programlar?, kurban program?, ramazan kumanya ve iftar da??t?m? çal??malar?, gezici ve geçici a?evleri, sürekli ihtiyaç bölgelerinde g?da da??t?m? vb.) Yetim Yard?m Programlar? (yetimhane kompleksi in?a ve i?letmeleri, sava?, deprem ve sair sebeplerle yetim kalan çocuklar?n g?da, giyim, e?itim, sa?l?k, bar?nma vb. ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? vb.) Bar?nma ve Giysi Yard?mlar? (prefabrik köy, çad?r kentler, y?k?lan evlerin yeniden in?as?, zarar görmü? evlerin tadilat?, ihtiyaç sahiplerine sürekli giysi da??t?m? vb.) ?? – Meslek Edindirme Projeleri (ailelere bal?kç? tekneleri, çiftçilik, marangozluk, terzilik, boyama, nak?? vb. meslek edindirme kurslar?, ailelere motor taksiler, kad?n geli?im enstitüleri vb.) “Ben kimim ki kibirlenmem, geçmi?im döl, gelece?im le?…” Hazreti Al E??T?M YARDIMLARI; E?itim Tesis ve Altyap? Yard?mlar? (kre?, ilkö?retim kurumu, lise, üniversite, enstitü, gençlik merkezi ve benzer farkl? tür ve düzeylerde e?itim kurumu in?a ve / veya tadilat?; fen laboratuar?, bilgisayar laboratuar?, kütüphane, spor salonu ve benzeri e?itim birimi in?a ve / veya tadilat? vb E?itim Araç Gereçleri Yard?mlar? (ö?rencilere yönelik çantalar, e?itim setleri, okul k?yafeti, yard?mc? ders araç gereci ve benzeri farkl? mahiyetlerdeki e?itim materyalleri ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas?, e?itim kurumlar?nda asli ve yard?mc? ders araç gereçleri ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? vb.) Yeterlilik Kazand?rma Yard?mlar? (meslek kazand?rma, mesleki yeterlili?e derinlik kazand?rma ve benzeri mahiyetlerde e?itim hizmetleri verilmesi vb.) Yeti?tirme Yurdunda 18 ya??n? dolduran ayn? zamanda da e?itim gören çocuklar?n e?itimlerinin tamamlamas?n? sa?lamak, KÜLTÜREL YARDIMLAR Radyo ve TV yay?nc?l???n?n desteklenmesi, Tiyatro Gezi Sosyal Etkinliklerin içinde görev almalar?n? sa?lamak. ?zcili?i özendirmek, Kitap ve dergi bas?m?n? desteklemek, Türkiye Cumhuriyetinin De?erlerine önemi ve Atatürk ?lke ve ?nkilaplar?na ba?l? kalmak, Yetim ve Kimsesizlerin daha iyi E?itim ö?renim yapmalar?n?n desteklenmesi; Ayda bir üyemizi evinde ziyaret etmeyi adet haline getirme çal??malar?. SA?LIK YARDIMLARI; Sa?l?k Tesis ve Altyap? Yard?mlar? (mobil poliklinik ve sa?l?k otobüsü, yerle?ik hastane ve poliklinikler, dahilinde ilaç ve t?bbi malzeme deste?i, vb.) Sa?l?k Hizmeti Yard?mlar? (Yat?l? kurumlar ve Yeti?tirme Yurtlar?n? belli aral?klarla, gönüllü sa?l?k personelinin bölgelerde istihdam?, ba??ml?l?k yapan madde kullanan gençlerin rehabilitasyonu, AIDS hastalar?n?n rehabilitasyonu, sa?l?k taramalar?, koruyucu hekimlik çal??malar?) yapmak
  •  Gönüllü ol.
Biz ne yap?yoruz Hay?r kurumlar?na ve yetimlere yard?m ediyoruz.

T?p Yard?m?

Çevreyi Koru

Projeler ?n?a Edip Olu?turuyoruz

Bir kaç Proje Örnekleri