• yurtayder@yurtayder.org
 • 05346777041

TÜZÜK

 YURT AY DER

YETİŞTİRME YURTLARI GENÇLİK, EĞİTİM,
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
GENEL MERKEZ TÜZÜĞÜ
06 042 200

Derneğin Adı ve Merkezi;

MADDE 1. Derneğin adı: Yetiştirme Yurtları Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği genel merkezi’dir 
Derneğin kısa ismi; (Yurt Ay Der)’dir,
Amblemi; ortadan ikiye ayrılmış dairenin alt ve üstteki çemberinde lacivert zemine altın sarısı renginde derneğin açık adı, dairenin içinde açık sarı zemin üzerinde lacivert renkte yan yana iki kolun ve avuçlarının meşale, alevlerinin ise kırmızı renkte beş insan figürü ile üzerinde üst daireye uygun şekilde eğimli kırmızı renkte (Yurt Ay Der)yazısından oluşur. Derneğin Merkezi Ankara’dır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı
MADDE 2. Yetiştirme Yurdunda ve Sevgi Evlerinde barınmaları sona eren gençlerin ve kişilerin yardımlaşma ve dayanışma ve birlikteliklerinin sağlamak sosyal kültürel eğitim spor ve mesleki gelişmelerine katkı sağlamak koruma altında bulunan çocuk ve gençlerin bireysel gelişimini takip etmek, Mağdur yetim öksüz kimsesizler hakkında ki ülkemizdeki ve yurt dışındaki gelişmeleri,  yenilikleri ve uygulamaları takip ederek bu konular hakkında ülkemizde yaşayan mağdurları psikolojik yönden bilgilendirmek toplumsal ilişkileri geliştirmesi ve güçlendirilmesi yönünde faaliyetler göstermek korunması kaldırılan kişilerin Gençlerin çalışma hayatına ve toplumsal ilişkilere uyumlu bir hayat sürdürmeleri yönünde çalışmalar yapmak bu anlamda faaliyetlerini sürdüren dernek sivil toplum kuruluşu ve ilgili kamu kurumları ile iş birliği içinde projeler geliştirmek ve uygulamak ve uygulatmaktır. 
Derneğin Sosyal Faaliyet Alanı
Dernekçe Sürdürülecek Sosyal Çalışma Konuları ve Biçimleri;

 1. Koruma kararı kaldırılan kimsesiz gençlerin toplumsal yaşama intibakların da yaşadıkları güçlük ve sorunları araştırmak tespit etmek tespit edilen olumsuzlukları ortadan kaldırmak veya en az düzeye getirmek için ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunmak.
 2. Yetiştirme Yurtlarda kalan ve kimsesiz gençlerin toplum yaşamına ve toplumsal sorunlar konusunda topluma moral vermek ve onların çalışma güçlerini kazanmalarında yardımcı olmak, yurt içinde ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapıp, ilgili yayınları izleyip, bu konularla ilgili bilimsel olanakları genişletmek kitaplıklar kurmak ve kurulmasını desteklemek, bilgi kaynakları yaratmak, yayınlar yapmak dağıtmak, ilgili araç ve gereçlerden yararlanarak propaganda yürütmek, halkı aydınlatmak, bilgilendirmek, psikolojik destek sağlamak, rehber olmak ve bu konularda ulusal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, tavsiye kararında bültenler ve rehberler hazırlayarak ulusal politikalar hazırlanmasına katkıda bulunmak, seminerler, kurslar, konferanslar, bilimsel toplantılar, sergiler ve geziler düzenlemek, bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek, katılmasına ve tüm kurum ve kuruluşlar arasında ilişkilerin kurulmasına ve güçlenmesine yardım etmek,
 3. Gençler, kadınlar, engelliler ve çocukların yaşam standart ve kalitelerine ilişkin araştırmalar ve çalışmalar yapmak, Çocukların korunması ve çocuk hakları konusunda farkındalık yaratılması, sağlıklı bireyler olmalarının desteklenmesi amaçlarıyla projeler geliştirmek ve hayata geçirmek
 4. Kadın, erkek ve çocukların cinsel meta olarak sömürülmesine karşı mücadele etmek,
  ilim ve sanatın her alanında cins ayrımcı anlayışlara ve teorilere karşı çalışmalar cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, toplum birliğini sağlamak ve kamusal alanlar da çalışmalar yapmak
 5. Doğal Organik şifa amaçlı bitki yetiştirmek ve bu bitkileri ambalajlamak sağlıklı ve hijyenik bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak
 6. Çocuklarımızın sağlıklı ve topluma faydalı fertler olarak yetişmeleri için aile içi eğitimin yanı sıra; okuldaki eğitim, işsizlik sorunun çözülmesi, ekonomik durumun düzeltilmesi ve benzeri çalışmalarda bulunmak Kültürümüzün korunması; Gelenek, görenek ve toplumsal değerleri Ailede ve Devlet korumasında kalan, toplumda mağdur ve engelli çocuklarımıza ve ailelerine çözüm önerileri ile Ev kadınlarının sosyal, ekonomik, kültürel alanda yeri ve rolleri ile ilgili bilgi paylaşımına önayak olmak, ev kadınların üretkenliğini artırmaya yönelik projelerle sosyal yaşamda aktif rol almalarını sağlamak, ev kadınlarının ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla onlara istihdam bilgileri, danışmanlık vermek ve işverenlerle ev kadınlarının buluşmalarını sağlamak mesleki eğitimlere yönlendirmek.

Toplumun temel gereksinmeleri olan değerleri çocuklarımıza: <br> 

 • Güven ortamı
 • Empati yapmak
 • Sorumluluk duygusu
 • Mutluluk ve kendisini geliştirme ortamı
 • Aile içinde ortak faaliyetlerde bulunmak
 • Değerli olma, yakınlık ve dayanışma duygusu
 • Sağlıklı ve manevi yaşamın temellerini oluşturma ortamı
 • Zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenme
 • Cinsel sorunlar hakkında araştırmalar yapmak, projeler üretmek seminer ve toplantılar düzenlemek
 •  Amacı gerçekleştirilmesi için hastaneler poliklinikler şifahaneler alternatif tıp destekli çalışmalar yapmak huzurevleri bakıma ihtiyaç olan gençlerin öğrencilerin engellilerin hastaların ihtiyacı nispetinde konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi
 • Öğrencilere burs vermek,
 • Yetim Öksüz kimsesizler ile Anne, baba, çocuklar ve engellilerin hukuki haklarını, yaşam kalitelerini ve sağlıklarını ilgilendiren konularda eğitimler, atölyeler, seminerler, konferanslar ve paneller düzenlemek; uluslararası değişimler organize etmek, projeler geliştirmek ve hayata geçirmek Gençlik değişimleri, gençlik girişimleri ve kültürlerarası diyalogun sağlanması için uluslararası gençlik kuruluşlarıyla çalışmak,
 • Toplum kültürünün araştırılmasına yönelik her türden etkinliği gerçekleştirmek. Gerçekleşen her türlü etkinliği desteklemek ve bu konulardaki ürünlerin geliştirilmesini ve tanıtılmasını hususunda Ülke kültürünü yurt dışında yurt içinde yaymak bu aktiviteleri sürdürmek için uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

          Yetiştirme yurtlarında kalanlar ile kimsesiz gençlerin Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Hukuki konularda gelişmelerini, yardımlaşmalarını ve dayanışmalarını sağlamak, bu doğrultuda faaliyetler düzenlemek ve bunun için gerekli birimleri oluşturmak

 • Korunmaya ve bakıma muhtaç kimsesiz gençlerin sorunlarının çözümlenmesi doğrultusunda girişimlerde bulunmak kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek
 • Uluslar arası kuruluşlar ile; sağlık, sanat, tarım, kültür, ekonomi, toplumsal konularda işbirliği yapmak üzere uluslar arası barış ve kültür ağı kurmak. Çevre, doğa ve kültür zenginliklerini korumak; toplumu sanatsal etkinliklerde bulunmaya teşvik etmek, kültürel ve doğal mirasımızı tanıtmak ve korumak için eğitimler düzenlemek, kampanyalar yürütmek, projeler geliştirmek ve hayata geçirmek
 • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak Halk toplantıları düzenleyerek kadın ve erkeklerle yüz yüze iletişime geçmek, bire bir danışmanlık hizmeti, Kadın ve erkeklerin kimliklerini, kişisel bilgilerin mahremiyeti önceliğiyle üçüncü şahıs ve/veya kurumlarla paylaşılmaması ilkesini koruyarak çalışmalar yaparak Kadın bilinçlenmesine katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve faaliyetlerine giren alan ve konularda işbirliği yapmak
 • Yurt Ay Der Spor kulübü kurmak, Üyeler arasında ve toplumda sportif anlayış ve çalışmaları özendirmek, üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, Sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak
 • Açlık ve yoksulluğu yok etmek için; bu olguların kökeninde yatan sebeplerle uluslar arası boyutta mücadele etmek ve işbirliği yapmak.

          Toplumdaki bireyler arasında işsizlik şiddet, intihar, uyuşturucu bağımlılığı gibi sosyal sorunlarla ilgili çalışma, çözüm ve proje üretme ve mücadele konularında işbirliği yapmak.

          Doğal çevrenin korunması, endüstriyel atıklar, tarımda kullanılan zehirler, ilaçlar, gübreler, genetiği ile oynanmış ürünler, erozyon, iklim değişikliği, ormanların tahribi, toprağın aşırı kullanımı ve yanlış sulama yöntemleri ile mücadele, erozyon kontrolü, çölleşme hakkında bilinçlenme, halkın katılımcılığı, ormanların korunması gibi çalışmalar yapılması.

          Okullar ve sivil toplum kuruluşları ve halk ile işbirliği yaparak , mektup kampanyaları düzenlemek, uluslararası örgütler aracılığıyla  oturumlar, seminerler , açık hava konserleri, okullarda makale ve poster yarışları, ağaç dikilimi, geri dönüşüm çalışmaları ile Küresel ısınma ve sera gazı emisyonlarının azaltılması  ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda duyarlı bir toplum oluşturmak,  projeler üretmek

 • Trafik sorunun çözümünde denetleme ekipleriyle birlikte basın kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla bilinçli, gönüllü faaliyetlerde bulunmak, ,trafik sorunlarına duyarlı ve başkalarının haklarına da saygılı bir kuşak yetişmesine katkıda bulunmak, İş ve trafik kazalarını azaltmak sana ile toplum da farkındalık oluşturmak bilinçlendirmek trafik kazalarının ve sorunlarının yaşanmaması için sürücü ve yaya olarak duyarlı, dikkatli ve sorumlu davranılması konularında çalışmalarda bulunmak
 • Kurs, seminer, sergi, konferans, panel, eğitim sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak Spor kulüpleri kurmak spor müsabakaları düzenlemek nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici ve boş zamanlarını değerlendirmek için lokaller ve tesisler açma kurma işletme çalışmalarını yapmak
 • 5072 sayılı Dernekler ve Vakıf kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine Dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
 • Toplumun çalışma yaşamında karşılaştığı (mobbing dahil ) her türlü sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik etkinliklerde bulunmak. İnsanları çalışma yaşamında zorlayan her türlü engeli ortadan kaldırmaya çalışmak
 • Topluma yönelik şiddet, aile hukuku ve kadın ve erkeğin yasal statüsü ve gerekli diğer hallerde adalete erişimini kolaylaştırmak, adaletin tesisi için taraf olmak, hukuki destek ve danışma hizmeti vermek, Cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı savunuculuk yapmak, ulusal ve uluslararası karar Topluma sosyal, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak, projeler yapmak, yürütmek mekanizmalarını etkilemek, denetlemek, raporlamak, lobicilik yapmak
 • Çarpık kentleşme ( göç), sağlık (salgın hastalıklar), aşırı kilo (obezite), insanların teknolojinin gelişmesiyle monoton hayat yaşaması, eğitim, hava kirliliği (çevre kirliliği), çölleşme, ulaşım, işsizlik, açlık – yoksulluk, israf, trafik, küresel ısınma, kaynakların azalması, madde bağımlılığı vs. gibi toplumsal sorunlar üzerine araştırma yapmak, çözüm önerileri sunmak, bunların önüne geçmek için gerekli düzenlemeleri yapmak, projeler üretmek, toplantı, etkinlik ve seminerler düzenlemek
 • Toplumdan herhangi bir nedenle süreli veya süresiz uzaklaştırılmış insanların kadınların, çocukların topluma kazandırılması ve meslek edindirilmesinin faaliyetlerini yürütmek.
 • Kadın farkındalığının pekiştirilmesi amacıyla, uluslararası faaliyetlerde bulunmak, Gençlerin, engellilerin ve kadınların istihdam edilebilirliğini, mesleki şartlarının geliştirilmesini ve kişisel gelişimlerini destekleyici kurs,eğitim, seminer, konferans ve paneller düzenlemek; uluslar arası değişimler organize etmek, projeler geliştirmek ve hayata geçirmek
 • Avukat, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, doktor, idari personel vb. istihdam etmek, bu kişilerin uzmanlık alanlarına dayalı konularda hizmet vermek Akademi, okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanat evi açmak ya da açtırmak
 • Cinsel istismar, tecavüz, töre cinayetleri, kadına ve çocuklara taciz ve şiddet, kadın ve erkek ve çocuk sığınma evleri, çocuk ıslah ve bakım evleri, kreş, şefkat evleri konularında gerekli tedbirlerin alınması için girişimlerde bulunmak, Kayıp yakınlarına yardım ve destek, kadın ve gençlere ve işsizlere istihdam yaratmak, iş kurmaları için kaynak temini sağlanılması için çalışmalar yapılması. Koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri konularında çalışmalar yapılması
 • Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organların kararı ile platformlar oluşturmak
 • Resmi ve özel sportif faaliyetlere iştirak etmek
 • Ulusal ve uluslar arası, sportif amaçlı geziler düzenlemek
 • Amatör spor kulüpleri federasyonuna üye olmak
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak doğrultusunda gazete, dergi kitap ve cd, gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak
 • Amacın gerçekleşmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, spor sahaları açmak işletmek devretmek ve spor dalları ile ilgili her yararlı faaliyetlerde bulunmak
 • Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, gayrimenkul satın alarak veya kiralayarak sosyal, eğitimsel ve kültürel tesisler kurmak bunları tefriş etmek, işletmek ve kiraya vermek
 • Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantı, konser, balo, film, tiyatro, sergi spor gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak
 • Uluslar arası faaliyette bulunmak, Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruşlardan özel hükmi şahıs ve kuruluşlardan maddi yardım almak ve ihtiyacı olan sivil toplum örgütlerine yardım etmek maddi yardımda bulunmak
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve Vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalma üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek ve işletmek
 • Dernek üyelerinin vefat durumlarında yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
 • Gerekli görülen yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmayan alanda faaliyet gösteren dernek vakıf sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak. Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri;

MADDE 3. Fiilen ehliyetine sahip bulunan Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişiler üye olabilir.
Ancak, yabancı uyruklu kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşullar aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Yeni üyelik müracaatları Genel Merkeze yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Genel merkez yönetim kurulu tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla üyeye bildirilir.
Üyelikten Çıkma

MADDE 4. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 
Üyelikten Çıkarılma

MADDE 5. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 • Derneğin tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatlarını altı ay içinde ödememek
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
 • Üye olma şartını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez

Dernek Organları
MADDE 6. Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir;

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

Yönetim kurulu organlar dışında gerekli gördüğü organları oluşturabilir. 
Ancak bu organlara yönetim ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

MADDE 7. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden, Genel Merkez genel kurulu ise yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları ile şube delegelerinden oluşur

Genel kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır

          Olağan genel kurul, üç (3) yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır.

          Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

          Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Çağrı Usulü;

          Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

          Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

          Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantının Usulü

          Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

          Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üye, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adı karşısına imza atarak toplantı yerine girer.

          Toplantı yeter sayısı sağlandığı tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca tutanak düzenlenir.

          Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

          Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylaman da, oy kullanacak üye divan heyetine kimliklerini göstererek ve hazurun listesindeki isminin karşısına imzalamak zorundadır.

          Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

          Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beş üyenin yazılı olarak görüşülmesini istediği konular gündeme eklenmesi zorunludur.

          Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

          Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

          Genel kurulda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Genel kurul sonunda tutanak ve diğer belgeler yeni yönetim kurulu başkanına teslim edilir. 
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
MADDE 8.    Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, seçim gizli oy açık tasnif şeklinde yapılarak yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilir. Toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Diğer konularda ki kararlar ise açık olarak oylanır

          Açık oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

          Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;
MADDE 9. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır

 1. Dernek organlarının seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetime Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi ve kabul edilmesi.
 1. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi yapmak, tüzüğe aykırı eylem ve fiilde bulunan kişinin görevden alınması.
 2. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 3. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 4. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 5. Derneğin yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkı ücreti ile her türlü ödenek yolluk, tazminat ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ile yolluk miktarının tespit edilmesi
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin vakıf kurması,
 8. Derneğin fesih edilmesi,
 9. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 10. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 11. Derneğin şube açılmasına karar vermek,
 12. Tasfiye aşamasında mal varlıklarını devredeceği yeri belirleme,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirilmesi

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri;

MADDE 10. Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, başkanı genel kurulca aday olan üyeler arasından ayrıca seçim yapılmak suretiyle atanır.

          Yönetim kurulu seçimden sonra ki ilk toplantısındaki görev bölüşümü yaparak başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

          Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla gündemli olarak dört ay da bir toplantı yapmak zorundadır. Ayrıca gerek duyulduğunda toplantı yapabilir. Toplantı en az üç üyenin hazır bulunmasıyla yapılır. Karar çoğunlukla alınır, karar defterine yazılır ve üyelerce imza edilir.

          Yönetim kurulu başkanı istifa veya ölüm gibi zaruri nedenlerden dolayı boşalması durumunda genel kurula altı aydan az sure var ise başkan yardımcısı bu görevi yürütür. Ancak daha uzun sure varsa olağan genel kurul çalışmalarını başkan yardımcısı ve diğer üyeler yaparak olağan genel kurula gidilir.

          Yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda en çok oyu alan yedek üye göreve çağrılır

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
 5. Yönetim kurulu bankalarda Türk Lirası, Euro, Dolar ve diğer döviz cinslerinden hesap açmaya, çekmeye para transferi ile buna benzer işleri yapmaya
 6. Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak
 7. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak
 8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 9. Genel kurulda alınan kararları uygulamak
 10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurul çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
 11. Bütçenin uygulanmasını sağlamak
 12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
 13. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 14. Dernek üyeleri arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek, üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak
 15. Derneğin temsil organıdır. Bu görevi kanun, yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir
 16. Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir
 17. Dernek üyeleri arasında yapılacak spor etkinliklerinde; Spor Malzemesi, araç ve gereçleri temin etmek
 18. Yurt Ay Der izci kulübünün yanı sıra tüzükteki amaç doğrultusunda eğitim, bilim kültür ve sanat faaliyetleri ile Atletizm, basketbol, bisiklet, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, judo, masa tenisi, tenis voleybol, yüzme, satranç, badminton, oryantrik, dağcılık ve diğer kurulmuş özerk ve özerk olmayan spor etkinliklerde yapılan branşlarda faaliyet göstermek
 19. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

MADDE 11. Denetim Kurulu; üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda en çok oyu alan yedek üye göreve çağrılır.

          Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Sağlık hizmetleri;

 • Sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri
 • Tesis yapımı, bakımı ve onarımı
 • Yurt Ay Der spor kulübünü yürütme birimini oluşturmak ve görevlendirme yapmak
 • Yurt Ay Der Arama ve kurtarma ekibinin oluşturulması,
 • Yurt Ay Der Spor kulübü, kurucularına yetki vermek
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde yer alan ve yönetim kurulunca verilen diğer işleri yapmak

 

 

Derneğin Gelir Kaynakları;

MADDE 12. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır

 • Üye aidatı; Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak 10 TL ve yıllık olarak ise 120 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel kurul yetkilidir
 • Şube ödentisi; Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %25 oranında şubelerden dört aylık sürede genel merkeze gönderir
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla yapacağı ticari faaliyetlerden ve benzeri çalışmalardan elde edilen kazançlar
 • Diğer gelirler

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

MADDE 13.” Defter tutma esasları;

          Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 500 bin TL.’yi TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

          İşletme hesabı esasına göre defter, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

          Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

Derneğin Ticari işletme açması durumunda bu ticari işletme için geçtiği andan itibaren, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

Kayıt Usulü;

          Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
 • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır
 • Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır

Kayıt usulü;
            Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.
            Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.
Kayıt zamanı;
            İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.
Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.  Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
MADDE 14- Gelir ve gider belgeleri;

            Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
            Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır
            Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
            Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
            Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Saklama süresi;
            Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir

Yetki Belgesi:
           
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
            Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 
            Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.
            Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır

Beyanname Verilmesi: 
MADDE 15– Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir

Bildirim Yükümlülüğü: 
MADDE 16– Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 
Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
         
 Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimi;

 • Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 • Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi 

            Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim 
            Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü
ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. 
Değişikliklerin Bildirilmesi
           
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

          Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
MADDE 17– Dernekte iç denetim yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabilir. Gerek duyulması halinde yönetim kurulu alacağı kararla bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.

          Yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

          Denetim kurulunca yılda bir defa derneğin denetimi yapılır. Hazırlanacak rapor yönetim kuruluna sunulur.

Derneğin Borçlanma Usulleri 
MADDE 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneğin ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
MADDE 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. 
Şubelerin Görev ve Yetkileri 
MADDE 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
MADDE 21– Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

          Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir

          Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
MADDE 22– Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki (2) ay önce bitirmek zorundadır.

          Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır.

          Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

          Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim kurulu başkanı doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 5 ve 5‘den fazla veya toplam üye sayısı 10’dan az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

          Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen yönetim kurulu başkanı ve delegeler ile genel merkez yönetim kurulu üyeleri katılır. 
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görev yapan kişiler genel merkez yönetim veya denetim kurullarında görev alabilirler. 
Temsilcilik Açma
MADDE 23– Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
MADDE 24– Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 
MADDE 25– Genel kurulda, her zaman (Yurt Ay Der) Yetiştirme Yurtları Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği genel merkezi feshine karar verebilir.

          Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

          Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Yetiştirme Yurtları Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği genel merkezi” ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
Hüküm Eksikliği
MADDE 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1– Derneğin 8. olağan genel kurulunda görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir
Yönetim Kurulu Üyelerinin:
Sıra No. Adı Soyadı.                    Görev Unvanı 

 • Kudret BULUT           : Genel Başkanı 
 • Semahat BÖLÜK         : Genel Başkan Yardımcısı
 • Fatma Şahin BULUT   : Genel Sekreter 
 • Recep TANAK              : Genel Mali Sekreter
 • Fadime YILMAZ : Genel Sosyal İşler Başkanı,
 •  
 • 26.03.2019