• yurtayder@yurtayder.org
  • 05346777041

Shçek Krokisi

TÜRK?YE H?MAYE-? ETFAL CEM?YET? KURULU?LARININ (?LLERE GÖRE DA?ILIMI (1935))KURULU?  
KURULU? SAYI BULUNDU?U ?L
Ana kuca?? 3 Ankara, Diyarbekir, ?zmir
Gündüz bak?mevi 8 Ankara, Bal?kesir, Bursa (2), Elaziz, ?zmir, Giresun, Adalar
Süt Damlas? 10 Ankara, Denizli, Eski?ehir, ?stanbul, Tokat, Mersin, Konya, Sivas, ?zmir
Muayenehane 25 Ankara(3), Adana, Bal?kesir, Denizli, Bolu, Diyarbekir, Bursa, Edirne, Eski?ehir, ?stanbul, ?zmir, Giresun, Tokat, Mersin, Antalya, Konya, Üsküdar, Zile, Fatih, Kasaba, Bak?rköy, Çorum
Do?umevi 1 Bak?rköy
A?hane 28 Adana, Bal?kesir, Çorum, Eski?ehir, Elaziz, Tokat, Mersin, Kars, Mu?la, Adalar, Adapazar?, Biga, Erbaa, Ere?li(Karadeniz), ?negöl, Gelibolu, Hendek, Kalecik, Kad?köy, Karap?nar, Uzunköprü, Lapseki, Re?adiye, Zile, Fatih, Ankara, Sivas
?efkat Yurdu 13 Artvin, ?zmir, Giresun, Tokat, Kars, Biga, Lapseki, Re?adiye, Ödemi?, Adana, Bal?kesir, Kemalpa?a, Isparta
Yetimler evi 3 Çanakkale, Edirne, Adana
Çocuk Bahçesi 28 Ankara, Antalya, Kayseri, Giresun, Ni?de, ?zmir, Eski?ehir, Bolu, Denizli, Çorum, Bal?kesir, Konya, Gaziantep(2), Emet, Merzifon, Seydi?ehir, Malkara, Salihli, Safranbolu, Elaziz, K?rklareli, Mersin, ?zmit, Bor, Ak?ehir, U?ak, Akhisar
Banyo 6 Ankara, Ayd?n, Adana, Artvin, Bal?kesir, Ayanc?k
Sinema 7 Bal?kesir, Çorum, Denizli, Mersin, Çorlu, Salihli, Artvin
Okuma Odas? 1 Ödemi?
Ana Mektebi 2 Ödemi?, ?zmir
TOPLAM 136
  ÇOCUK ES?RGEME KURUMUNDA TAR?HSEL GEL???M; ?stanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti ?stanbul’da kuruldu. 1917 (1 May?s) ?stanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti Kurucular Kurulu ?lk toplant?s? yap?ld?. 1917 (1 Kas?m) ?ehzadeba?? Muayenehanesinin( Dispanser) aç?l??? gerçekle?ti. 1917 ( 28 Kas?m) Firuz A?a’da ilk Çocuk Misafirhanesinin aç?l??? yap?ld?. 1918 (24 ?ubat) Han?mlar Heyeti Talimatnamesi Genel Merkezce görü?ülerek, kabul edildi. 1920 (25 ?ubat) Zühdü Bey Londra’ da ki Etfale Muavenet Beynelmilel Heyet-i ?ttihadiyesi” kongresine kat?ld?. 1920 (10 A?ustos) Himaye-i Etfal Cemiyeti Reisi, Besim Ömer Pa?a Ba?kanl???ndaki bir heyet “Etfale Muavenet Beynelmilel Heyet-i ?ttihadiyesi Türk Komitesi s?fat? alt?nda çal??maya ba?lad?. 1920 (Te?rinievvel) ÇEK Cenevre’deki Merkez taraf?ndan tan?nd?. 1929 (1 Nisan) Dr Fuat Umay Bolu Milletvekili seçildi. 1921 (17 Ocak) Himaye-i Etfal Cemiyeti padi?ah iradesi ile kamu yarar?na çal??an cemiyet olarak kabul edildi 1921 (30 Haziran) Ankara’da Hakimiyeti Milli Matbaas?nda küçük bir odada Himaye-i Etfal Cemiyetinin kurulu?u gerçekle?tirildi. 1921 (1 A?ustos) Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal, Himaye-i Etfal Cemiyetinin koruyuculu?unu kabul etti. 1922 (16 Ocak) Dr. Fuad Bey, HEC’nin posta ücretlerinden muaf tutulmas? için TMMM önerge verdi. 1922 (4 ?ubat) HEC Ba?kan? Dr. Fuad ve be? arkada?? Himaye-i Etfal Cemiyetine ek gelir sa?lamak amac?yla pullu zarf ve kartpostallar?n Himaye-i Etfal Cemiyeti yarar?na kullan?m? hakk?nda tekliflerini, Türkiye Büyük Millet Meclisine sundular. 1923 Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetinin kurulup güçlenmesi nedeniyle ?stanbul HEC çal??malar?na son verdi. 1923 (21 Mart) Himaye-i Etfal Cemiyeti Ba?kan? ve Bolu Milletvekili Dr Fuat Umay Türkiye Büyük Millet Meclisinden 5 ay izin alarak ABD ya?anan Türklerden yard?m toplamak amac?yla yola ç?kt?. 1923 (26 Kas?m) Posta Kanunu ile HEC posta ücretlerinden muaf tutuldu. 1922 Himaye-i Etfal Cemiyeti muayene tedavi, para yard?m?, koruma hizmetlerini ba?latt?. 1923 Himaye-i Etfal Cemiyetince yiyecek yard?mlar? ba?lat?ld?. 1923 ?lk Süt Damlas? ?zmir’de aç?ld?. 1923 (15 Nisan 1923) Mc. Alpin Otelinde yap?lan kongre ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin Merkezi New York’ta aç?ld?. 1923 (18-24 May?s) HEC Ba?kan? Dr. Fuad Bey Washington Milletler Aras? Sosyal Hizmetler Kongresine Türkiye ad?na kat?ld? 1924 Himaye-i Etfal Cemiyetince paral? ve paras?z olmak üzere pastörize süt da??t?m? ba?land?. 1925 Kurumun daha önce yapm?? oldu?u 5 de?i?ik yard?m?n yan? s?ra di?er yard?mlar ad? alt?nda çal??malar ba?lat?lm?? ve bu yard?mlardan 30.757 çocuk yararland?r?ld?. 1925 Himaye-i Etfal Cemiyetince ilk olarak Ankara Hac?musa mahallesinde kiralayarak açt??? çocuk yuvas?n?n yetersizli?i nedeniyle, Keçiören’deki 39.000 metre karelik bir sahada eski bir binaya ta??narak yuva hizmetini sürdürmeye ba?lad?. 1926 Himaye-i Etfal Cemiyeti; yiyecek, do?um yard?m?, okul malzemeleri da??t?m?, okula ve di?er yerlere yerle?tirme çal??malar?n? ba?latt?. 1926 (17 Mart) Dr. Fuat Bey Türkiye Büyük Millet Meclisine HEC nin damga vergisinden muaf tutulmas? konusunda yasa teklifi verdi. 1926 (21-22 Haziran) “Himaye-i Etfal Cemiyetine Ait Evrak?n Damga Resminden ?stisnas? Hakk?nda Kanun ” kabul edildi. 1927 S?hhi Banyolar hizmete girmi?. Anne ve çocuklar?n ücretli veya ücretsiz olarak banyolardan yararlanmas? sa?land?. 1927 Avrupa’dan özel olarak getirtilen, a?z? bira ?i?esi gibi lastikli, yayl? t?pal? ?i?elerde süt da??t?m? ba?lanm??t?r. 1927 HEC Ba?kan? Dr. Fuat Umay “Amerika’da Türkler ve Gördüklerim” isimli inceleme ve an?lar?n? Osmanl?ca olarak yay?nlad?. ?ubat 1927 Ba?bakan ?smet Pa?a’n?n ev sahipli?i ve Bakanlar Kurulu, ?stiklal Mahkemesi üyeleri, yabanc? büyükelçiler ve i?adamlar?n?n kat?ld??? yakla??k iki yüz ki?ilik bir balo düzenlenirken, iki gün sonra yine Ankara’da Cumhurba?kan? M. Kemal Pa?a’n?n kat?ld??? muhte?em bir Himaye-i Etfal Balosu düzenlenmi?, baloya birçok seçkin yerli ve yabanc? konuk kat?ld?. 1928 Himaye-i Etfal Cemiyetince Çocuk Bahçelerinin aç?l??? gerçekle?tirildi. 1928 ABD Combbridge ?ehrinde bulunan Türk Vatanda?lar? kuruma yard?m olarak 62 dolar gönderdiler. Ayn? ?ekilde Toledo 36 , Mazkira 111 dolar yard?mda bulundular. 1928 (29 Ocak) Himaye-i Etfal Cemiyeti toplant?s?nda Dr. Fuat UMAY, 1 Dünya Sava??, Kurtulu? Sava?? sonunda evlad?n?, e?ini kaybeden, maddi manevi yoksulluk içine dü?en kad?nlar?m?z?n da korunmas? gerekti?ini belirterek, onlara da el uzatacak bir kuruma ihtiyaç duyuldu?u görü?ünü savunmu?, bunun sonucunda “Himaye-i Etfal Yoksul Kad?na Yard?m Cemiyeti” kurulmas? karar? al?nm??t?r. 1928 (10 ?ubat) ABD Detroit ?ehrinde düzenlenen Çocuk Esirgeme Kurumu müsameresinden elde edilen 2.300 dolar Türkiye’ye gönderildi. 1929 (23 Nisan) Çocuk Haftas? kutlamalar?n? ba?lamas? nedeniyle Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri ve bir grup çocuk Gazi Mustafa Kemal taraf?ndan Çankaya’da kabul edildi. Ankara Palasta yap?lan çocuk müsameresine Mustafa Kemal kat?ld?. 1929 (25 May?s) ABD ya?ayan Türk vatanda?lar?, Milvoki Viscons? 1.050, Vaytink 356, Bufalo’da 812 dolar toplayarak yard?mlar?n? ÇEK’e gönderdi. 1929 Çocuk Esirgeme Kurumu di? muayeneleri ve di? tedavileri ba?lat?ld?. 1929 Keçiören’de Çocuk Bak?c? Okulu aç?ld?. 1930 (1 Nisan) Para ile ??leyen Otomatik Makinalar?n Türkiye’ye getirme bunlar?n muhtelif yerlerde i?letmek hakk?n? 15 sene süreyle ÇEK tan?yan kanun Resmi Gazetede yay?nland?. 1930 (30 Haziran) Himaye-i Etfal Cemiyetinin 7 ve 8 seneler Genel Kurulu topland?. Kongreyi Büyük Millet Meclisi Ba?kan? Kaz?m Pa?a yönetti. 1931 (11 Kas?m) Himaye-i Etfal Cemiyeti Ankara at yar??? alan?nda 12-13 Kas?m tarihlerinde Türk pehlivanlar? aras?nda büyük bir ya?l? güre? kar??la?mas? düzenlemi?tir. Kar??la?malar s?ras?nda ba?hakemli?i Kurtdereli Mehmet Pehlivan ve Suyolcu Mehmet pehlivan yapm??lard?r. Kar??la?malar sonunda Atatürk Kurtdereli Mehmet Pehlivana bir mektupla beraber bin lira arma?an etmi?tir. 1932 (11 Nisan) Dr. Fuad Bey’in 9 Nisan 1932 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kanl???na verdi?i teklif sonucu 20-30 Nisan tarihleri aras? mektup ve telgraflara ” Çocuk ?efkat Pulu” yap??t?r?lmas? hususu kabul edildi. 1936 (13 Haziran) Çocuk Esirgeme Kurumunun 13.14 y?llar Genel Kongresi yap?ld?. Kongreyi Ba?bakanl?k Müste?ar? B. Kemal GEDELEÇ açm??, kongre ba?kanl???na Milli Müdafaa Bakan? Kaz?m Özal, 2. ba?kanl??a Diyarbak?r Milletvekili General Kaz?m Sevüktekin yapm??t?r. Ba?bakan ?smet ?nönü, bakanlar ve milletvekilleri kongreye kat?lm??lard?r. 1937 (26 Kas?m) Çocuk Esirgeme Kurumu Bakanlar Kurulunun 1223 say?l? Karar? ile kamu yarar?na çal??an dernek olarak kabul edildi. 1940 (2 Nisan) Reisicumhur ?smet ?nönü Çocuk Esirgeme Kurumunun Keçiören Çocuk Yuvas?nda yeni yapt?r?lan 200 yatakl? pavyona “UMAY PAV?YONU” ad?n?n verilmesinin uygun olaca??n? yaz?yla belirtti. 1946 Çocuk Esirgeme Kurumunun üye say?s? 173.875’e ç?kt?. 1946 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunu 25. Y?l Kutlamalar? nedeniyle Sevimli Çocuk Yar??mas?, Amatör Heykel Yar??mas?, Yapma Bebek Yar??mas? yap?larak Ankara Sergi Evi binas?nda 1 ay süreyle sergilendi. Dereceye girenler halkoylamas?yla seçildi. 1947 Kurumun Genel Ba?kan? Dr. Fuat Umay’?n ABD ziyaretleri s?ras?nda Türk vatanda?lar?ndan 37.546 lira 18 kuru? yard?m topland?. 1950 Dr. Fuat Umay “Seçmenlerimle Ba? ba?a” isimli kitab?n? yay?nlad?. 1951 Milletleraras? Çocuk Esirgeme Birli?inin Cenevre’de yap?lan toplant?s?na kurumu temsilen o s?rada Cenevre’de bulunan Prof. Dr Fad?l Hakk? SUR’un kat?lmas? istenildi. 1952 Zürich’te yap?lan Milletleraras? Çocuk Esirgeme Kurumu Birli?i Toplant?s?na MEB müfetti?i Ziya Karamuk kurumu temsil etti. 1952 Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara’n?n çe?itli yerlerine kurmu? oldu?u otomatik tart? makinalar?n?n s?k s?k ar?za yapmas? ve para yerine ba?ka malzemelerin at?lmas? nedeniyle ar?zalanmas? ve halk?n ?ikayetleri üzerine piyasadan kald?r?ld?. 1953 (19 Ocak) Ba?bakan Adnan Menderes Gaziantep Gezisi s?ras?nda yuvaya yap?lan ilave kat?n aç?l???n? yaparak, 10 bin lira ba???ta bulundu. 1954 (6 Kas?m) Çocuk Esirgeme Kurumunu yeni Tüzü?ü Ola?anüstü Kongrede kabul edildi. 1956 Üniversitelerin deste?i ile “Çocuk ve Aile Rehberlik Komitesi” kuruldu ve “Yaz Çocuk Kulüpleri” uygulamas? ba?lat?ld?. 1956 (23 Nisan) Amerikal? sanatç? Danny Kaye Birle?mi? Milletler Elçisi olarak Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara ve ?stanbul’da bulunan kurulu?lar?n? ziyaret etti. 1956 Ünicef’in Ankara Orman Çiftli?inde kurdu?u Süt Fabrikas?n?n üretiminin % 1 ‘i Çocuk Esirgeme Kurumuna tahsis edildi. 1956 (20 Temmuz) ÇEK. Ba?kanlar?ndan Osman ?evki Çiçekda? vefat etti. 1956 Türkiye Çocuk esirgeme Kurumu,?zmir Enternasyonal Fuar?nda propaganda ve piyango pavyonlar? açt?. 1956 (26 Kas?m) Dünya Çocuk Kitaplar? Sergisinde Çocuk Esirgeme Kurumu yay?nlar?n? tan?tan stant aç?ld?. 1956 Ünicef TÇEK na 40 ton süt tozu ba????nda bulundu. 1956 Ankara’da 7 mahallede “Yaz Çocuk Klüpleri” uygulamas? ba?lat?ld?. 1956 (A?ustos) ÇEK ikinci ba?kan? Muhip Dranas Milletleraras? Birli?in Almanya Bonn ?ehrinde yap?lan toplant?ya kat?ld?. ?cra Komitesi üyeli?ine seçildi. 1956 Sakarya Yuvas?, K?z Enstitüsü binas?, ?ehir Palas Oteli, Asri Banyo hizmete aç?ld?. 1956 Zonguldak merkezinde Çocuk Bahçesi aç?l??? gerçekle?tirildi. 1957 Dünya Çocuk Günü nedeniyle özel seri pullar ç?kar?ld?. 1957 (6 Haziran) Milli E?itim Bakanl???, Sa?l?k ve Sosyal Yard?m Bakanl??? ve Üniversitelerin Ö?retim Görevlilerinden olu?an ” Çocuk Sa?l??? ?lmi ve ?sti?are Konseyi” kuruldu. 1958 ( Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Dünya Çocuk Kongresine 4 üye ile temsil edildi. 1958 (8 Kas?m) 35. 36. y?llar Genel Kongresi yap?ld?. Refet AKSOY Genel Ba?kanl??a seçildi. 1961 (1 Ocak- 31 A?ustos) 35 Say?l? Kanun ile, Kurumun ?dare Heyetinin Sa?l?k ve Sosyal Yard?m Bakanl???nca atanarak yürütülmesi uygun görüldü. 1961 (16 Eylül) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 39. Y?l Kongresi yap?ld?. Kongrede Genel Ba?kanl??a Emekli Tümgeneral Dr. Galip Göker seçildi. 1961 (18 Eylül) Kongre karar? ile Devlet Ba?kan? Orgeneral Cemal GÜRSEL’in kurumun fahri genel ba?kan? olmas? benimsendi. 1961 Kanada Çocuklar? Koruma Birli?i Çocuk Esirgeme Kurumu arac?l??? ile ?stanbul’da ailelerin yan?nda kalan yard?ma muhtaç çocuklara yard?m? ba?latt?. 1962 Atatürk Çocuk Yuvas?nda bak?lmakta olan çocuklar?n yaz aylar?nda yüzme ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? amac?yla yüzme havuzu aç?ld?. Milletleraras? Çocuk Esirgeme Kurumu 2. Ba?kan? Mr. Boy’un ba???lar?yla yap?lan havuza “Boy Havuzu” ad? verildi. 1962 (27 Eylül) Uluslar Aras? Çocuk Esirgeme Kurulu Toplant?s? ?stanbul’da yap?ld?. Toplant?ya 40’? a?k?n devletin temsilcisi kat?ld?. 1962 ÇEK Genel Ba?kan? Dr. Galip GÖKER ABD inceleme gezisine gitti. 1963 (21 Ekim) Genel Ba?kan Emekli General Dr. Galip GÖKER ?sveç’te a??r bir ameliyat geçirmesi nedeniyle 3 ay süreyle izinli say?ld?. 1963 (14 Aral?k) 41.42. Y?llar Genel Kurulu yap?ld?. 1963 (1 Temmuz) Karadeniz Milli Fuar?nda Çocuk Esirgeme Kurumunun yay?nlar?, bro?ürleri ve resimli panolar? sergilendi. 1964 (6 Temmuz) Milletleraras? Çocuk Esirgeme Te?kilat? Genel Sekreteri Moulock Hoower Ola?anüstü Genel Kongrede Türkiye’deki incelemeleriyle ilgili bir konu?ma yapt?. 1964 (6-8 Temmuz) Ola?anüstü toplanan Genel Kurulda tüzük de?i?iklikleri tart???ld?. 1964 (12 Eylül) Bakanlar Kurulu Karar? ile 1 Ekim 1964 tarihinden itibaren THK, K?z?lay, Ulusal Verem Sava? derne?i, Türkiye Yard?m Sevenler Derne?inin ç?kard??? pullar?n yerine K?br?s Pullar?n?n ç?kar?lmas?na karar verildi. 1964 (17 Kas?m) Keçiören Çocuk Yuvas? Kampüsünde aç?lan Bak?c? Okulu, Lise düzeyinde e?itim vermeye ba?lad?. ?lk y?l 15 mezun verdi. 1964 (23 Ekim) Yeni haz?rlanan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzü?ü Bakanlar Kurulu karar? ile uygulamaya girdi. 1964 (23 Ekim) ÇEK Tüzü?ünün 27. Maddesinde TBMM üyelerinin Genel Kongreye seçilemeyece?i yer ald?. Özellikle yaz aylar?nda ve okullar?n tatil oldu?u zamanlar yuvadaki çocuklarla ilgilenmek üzere “Gönüllü Ablal?k Projesi” ba?lat?ld?. Proje medya kanal?yla duyuruldu, çal??maya kat?lanlara törenle onur belgeleri verildi. 1965 (31 May?s) ÇEK ile Uluslar Aras? Çocuklar? Koruma Birli?i (Danimarka, Norveç, Kanada, ?ngiltere) aras?nda ?stanbul Gündüz Bak?mevi ve Ana Okulu Yeti?tirme Merkezi in?as? konusunda protokol yap?ld?. 1965 (16-17 Ekim) Yönetim Kurulu ve Genel Ba?kanl?k 7. Toplant?s? Eski?ehir ?linde yap?ld?. Toplant?n?n yararl? olmas? ve Valilikçe ilgi görmesi nedeniyle bu tür toplant?lar?n önemli merkezlerde sürdürülmesi karar? al?nd?. 1965 (20 Kas?m) Anafartalar Caddesindeki çar?? ve i?han? in?aat?n?n temeli törenle at?ld?. ?sviçre’den 1.305.000 TL ba??? yap?ld?. Atatürk Çocuk Yuvas?nda Genel Ba?kan Galip Göker taraf?ndan in?as?na ba?lanan sinema ve yemek salonun in?as? bitirildi ve salona “Göker Salonu” ismi verildi. Çocuk Sevenler Derne?i yuvaya 16 mm sesli bir sinema makinas? hediye etti. 1965 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Ba?kanl???ndaki 5 ki?ilik heyet 15 günlük ?srail inceleme gezisine gitti. 1965 Çocuk Esirgeme Kurumuca, Gönüllü Ablal?k konusunda haz?rlanan sesli projeksiyon Ankara’n?n belli ba?l? sinemalar?nda gösterildi. 1965 (17 Aral?k) 23. Genel Kurul 103 delegenin kat?l?m?yla yap?ld?. Genel Ba?kanl??a Emim Halim Ergun seçildi. 1966 (19 A?ustos) Varto ve H?n?s çevresinde ya?anan deprem sonras?, muhtaç çocuklardan bir bölümü Atatürk Çocuk Yuvas?na nakledildi. Cumhurba?kan? Cevdet Sunay 22 Eylül 1966 tarihinde depremden gelen çocuklar?, yuvada ziyaret etti. 1966 kurum ” Yeni Do?an Çocu?un Özellikleri ve Bak?ml?” isimli bir kitap yay?nlad?. 1967 (26 Kas?m) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 24. Genel Kongresi topland?. Kongrede Genel Ba?kanl??a Emin Halim Ergun seçildi. 1967 (Haziran) Anafartalar Caddesindeki i?han? aç?lm?? ve kiraya verilmeye ba?lam??t?r. (1967 22 Temmuz) Adapazar?’nda meydana gelen deprem sonucunda Sapanca gölü kenar?nda kurulan çad?rlarda çocuklara bak?ld?, Atatürk Çocuk Yuvas?ndan yiyecek ve giyecek yard?m? yap?ld?. 1967 Atatürk Çocuk Yuvas?n?n ekmek ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla Cumhurba?kan?n direktifleriyle f?r?n aç?ld?. F?r?nda günde 500 ekmek ç?kar?ld?. 1967 Atatürk Çocuk Yuvas?nda; Çocuk Sevenler Derne?i, Bar?? Gönüllüleri, K?z Teknik Ö?retmen Okulu, Atatürk K?z Enstitüsü ö?rencileri gönüllü olarak çal??maya ba?lad?. 1967 ?stanbul’da bulunan çocuklar yaz aylar?nda deniz kenar?ndaki kamplara gönderildi. Milliyet Gazetesi i?birli?i ile “Ülkemizden Hikayeler” adl? çocuk kitab? bast?r?ld?. 1967 (30 Haziran) Çocuk Esirgeme Kurumunun 46. kurulu? y?ldönümü kutlama program? yap?ld?. An?t-Kabir ziyareti, araba süslenerek ?ehirde dola?t?r?ld?, arabadaki çocuklar?m?z halka bro?ür da??tt?. Radyoda konu?malar, Dil Tarih Co?rafya Fakültesinde Konferans, kolej ö?rencilerini kep giyme töreni, bro?ür bas?m? gerçekle?tirildi. 1967 (31 Eylül) Trabzon Çocuk Yuvas?n?n aç?l??? törenle yap?ld?. 1968 (Temmuz) Lise düzeyinde e?itim vermeye ba?layan ÇEK Hem?ire Koleji ?lk mezunlar?n? verdi. 15 ö?renci Koleji bitirerek Hem?ire olarak görev yapmay? hak kazand?lar. 1968 (1 Eylül) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Ba?kan? Emin Halim ERGUN istifa etti. Genel Ba?kanl?k görevini kurumun ikinci ba?kan? Ali R?za Zorluo?lu üstlendi. 1968 ( 3 Eylül) Bart?n Depreminde zarar gören aile ve çocuklar için Atatürk Çocuk Yuvas?nda bir bölüm ayr?ld?. Gerek duyulmamas? nedeniyle yuvaya gelen olmad?. 1968 (14 Kas?m) Genel Ba?kan Emin Halim Ergun, 2. Ba?kan Hamza Ero?lu, Üyelerden Dr. ?ekur Ökten, ?adi Aral, M. Ali Sofuo?lu, Adil Toközlü, Abdullah Caner, Süheyla Kunt, Zeytinburnu E?itim Merkezinin in?aat? s?ras?nda kusurlu bulunmalar? nedeniyle Yüksek Onur Kuruluna sevk edildiler. 1969 (2 Ocak) Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Ba?kanlar?ndan Emin Halim Ergun vefat etti. 1969 (14 Haziran) K?br?s Türk ÇEK ilk kongresini yaparak Merkez ve Yönetim Kurullar? seçimini yapt?. 1969 (30 Haziran) Katolik Yard?m Servisince Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna yap?lan g?da yard?mlar? kesildi. 1969 (4-10 Eylül) ÇEK Genel Ba?kan? Ali R?za Zorluo?lu Ba?kanl???ndaki 8 ki?ilik heyet Stockholm’deki Dünya Çocuklar? Koruma Birli?i Genel Konsey Toplant?s?na kat?ld?. 1970 ÇEK Zeytinburnu E?itim Merkezinde Milli E?irim Bakanl??? ile i?birli?i içerinde 10 ayl?k süreyle “Okul öncesi çocuk e?itimi uzman?” kursu ba?lat?ld?. 1970 (14 Ocak) Trabzon Milletvekili Selahattin GÜVEN ve 18 arkada?? Çocuk Esirgeme Kurumunun baz? vergilerden ve resim harçlardan muaf tutulmas? konusunda kanun teklifinde bulundular. 1970 (28 Mart) Kütahya ?li Gediz ve Emet ilçeleri depremleri sonucu bölgeden 245 çocuk, yuvalara yerle?tirildi. 1970 (15-16 May?s) 25. Genel Kurul 250 delege ile toplant?ya ça?r?ld?. 160 delege Genel Kurula kat?ld?, Genel Ba?kanl??a Ali R?za Zorluo?lu seçildi. 1970 (6 Haziran) 13513 say?l? Resmi Gazetede Yay?nlanan karar ile kurumun bina, arazi ve kurumlar vergisinden, bütün harçlar ve resimlerden muaf tutulmas? uygun görüldü. 1970 25. Genel Kurulda ?stanbul delegesi Necati Ustao?lu bar?? gönüllülerinin kurumda çal??t?r?lmamalar?n? teklif etti. 1970 Genel Bütçeden Çocuk Esirgeme Kurumuna hiç yard?m yap?lmad?. 1970 (12 Ekim) Almanya ve Hollanda’da çal??an Türk i?çilerinin fitre, zekat ve yard?mlar?n? toplamak amac?yla 2. ba?kan ve bir memur Almanya’ya hareket etti. 1971 (3 ?ubat) Çanakkale Yuvas? hizmete aç?ld?. 1971 1969 y?l?nda in?aat?na ba?lanan Siirt yuvas? in?aat? bitirildi ve yuva ö?renci yurdu olarak kullan?lmak üzere Vak?flar ?daresine kiraya verildi. 1971 (12 May?s) Burdur Depremi s?ras?nda ma?dur olan ailelere 8.404.50 TL lik yiyecek yard?m? yap?ld?. 1971 (22 May?s) Bingöl Depremi nedeniyle ailelere 77.325.55 TL lik yiyecek ve giyecek yard?m? yap?ld?. 1971 (30 Haziran) Gümrük ve Tekel Bakanl??? ile anla??larak 10 bin kibrit kutusunun üzerine ÇEK’nun ismi, amblemi ve 50 logosu bas?ld?, 50 y?l nedeniyle özel olarak ç?kar?lan sigaralar bedeli kar??l???nda sat??a ç?kar?ld?. 1971 (8-10 Eylül) Avusturya’da yap?lan 41. Çocuklar? Koruma Birli?i Genel Kongresine Çocuk Esirgeme Kurumunu temsilen 6 ki?ilik bir heyet kat?ld?. 1972 Bar?? Gönüllülerinin kurum bünyesinden tasfiyesi karar? al?nd?. 1972 (13-14 May?s) 26. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurulu Kongresi topland?. Toplant?ya Cumhurba?kan?, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan?, Gümrük ve Tekel Bakan?, Sa?l?k ve Sosyal Yard?m Bakan? kat?ld?lar. 314 Genel Kurul delegesinin 200’nün haz?r bulundu?u Genel Kurulda, Genel Ba?kanl??a Ali R?za Zorluo?lu seçildi. 1972 (20 Temmuz) 1006 Say?l? Kanunla Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bütün vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmas? kabul edildi. 1972 (27 Temmuz) 1610 Say?l? Kanunla kurumun bina ve arazi vergisinden muafiyeti kald?r?ld?. 1972 (27 Temmuz) Kütahya Çocuk Yuvas? hizmete aç?ld?. 1972 Biga Çocuk Yuvas?nda yang?n ç?kt?. 1972 Kahramanmara? Ana Okulu hizmete aç?ld?. 1973 Zafer Çar??s?nda Milli E?itim Sergi Salonunda aç?lan “Dünya Çocuk Kitaplar? Sergisinde” Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun yay?nlad??? kitaplar sergilendi. 1973 (A?ustos) CARE te?kilat?nca Çocuk Esirgeme Kurumuna yap?lan g?da yard?mlar? kesildi. 1973 (4-15 A?ustos) K?br?s Çocuk Esirgeme Kurumu üyelerinden olu?an 8 ki?ilik bir heyet Mersin, Ankara, Konya, ?skenderun ve ?stanbul ?llerinde incelemelerde bulundu 1973 (23 a?ustos) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzü?ü Bakanlar Kurulu Karar? ile kabul edilerek, Resmi Gazetede yay?nland?. 1974 ?lk K?sa Pantolon Karikatür Yar??mas? ?stanbul ?linde ?lkokullar aras? yap?ld?. 1974 Tokat Merkezinde bulunan i? han?n?n arkas?na sinema salonu yapt?r?ld?. 1975 Bal?kesir Yuvas? bahçesinde ilk ayçiçe?i mahsulü yeti?tirilerek ödül ald?. 1975 (16 Haziran) Cumhuriyet Gazetesinde Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tokat ?ubesine Gümrük ve Tekel Bakanl???ndan, Genel Merkezin haberi olmadan mal çekildi?i ve yolsuzluk yap?ld??? haberi yay?nland?. 1975 Zeytinburnu E?itim Tesislerine K?z Enstitülerini Pekiyi dereceyle bitiren ö?renciler al?nd?, 8 ay süren e?itim sonunda 20 kursiyer mezun oldu. 1976 (23 Nisan) THK uçaklar? ile Ankara üzerinde 20 bin bro?ür at?ld?. 1977 K?sa Pantolon Karikatür Yar??mas? Uluslar aras? boyutta yap?ld?. 1977 Zeytinburnu E?itim Tesislerinin a??r? ya?mur nedeniyle hasar görmesi üzerine, 1977-1978 döneminde kursiyer kabulü yap?lmad?. 1981 (5 May?s) 51 Nolu Milli Güvenlik Kurulu Karar? ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun genel merkezi, il merkezleri, ilçelerdeki ?ubeleri ile bucak ve köylerdeki kollar? feshedildi. 1983 (20 May?s) 2828 Say?l? Yasa ?le Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kabul edildi. 1983 (27 May?s) 18059 say?l? Resmi Gazetede 2828 Say?l? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu yay?nland?.